System Identyfikacji Przestrzennej
Platforma zakupowa
Kontakt z Urzędem
 

Aktualności

LXVIII sesja Rady Gminy w Łęczycy

[ 2023-05-23 ]

Zawiadamiam, że w dniu 6 czerwca 2023r. (wtorek) o godz. 900 w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego oraz Urzędu Gminy w Łęczycy, ul. M. Konopnickiej 14, 99-100 Łęczyca, odbędzie się LXVIII sesja Rady Gminy w Łęczycy.

Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie kworum.
 2. Przedstawienie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z LXVII sesji z dnia 22 maja 2023 r.
 4. Informacja o działalności Wójta wraz z informacją o tytułach i wielkości ulg przydzielonych przez Wójta Gminy Łęczyca w 2022 roku.
 5. Informacja przewodniczących Komisji Stałych Rady Gminy z działalności między sesjami.
 6. Wolne wnioski, informacje i zapytania.
 7. Debata nad raportem o stanie Gminy Łęczyca za rok 2022.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Łęczyca wotum zaufania.
 9. Przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi o sprawozdaniu Wójta Gminy Łęczyca z wykonania budżetu Gminy Łęczyca za 2022 rok.
 10. Przedstawienie opinii Komisji Rewizyjnej Rady Gminy w Łęczycy w sprawie wykonania budżetu Gminy Łęczyca za 2022 rok.
 11. Przedstawienie wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Gminy w Łęczycy w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Łęczyca z tytułu wykonania budżetu Gminy za 2022 rok.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem  z wykonania budżetu Gminy Łęczyca za 2022 rok.
 13. Przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi w sprawie wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Gminy w Łęczycy o udzielenie absolutorium Wójtowi Gminy Łęczyca z tytułu wykonania budżetu Gminy za 2022 rok.
 14. Podjęcie uchwały w sprawie absolutorium z tytułu wykonania budżetu Gminy za 2022 rok.
 15. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale Nr LXI/340/2022 Rady Gminy w Łęczycy z dnia 19 grudnia 2022 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Łęczyca na 2023 r.
 16. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale Nr LXI/339/2022 z dnia 19 grudnia 2022r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Łęczyca na lata 2023-2027.
 17. Odpowiedzi na zapytania.
 18. Sprawy różne.
 19. Zamknięcie obrad.

 


Przewodniczący Rady Gminy
Włodzimierz Starzyński
Nieodpłatna pomoc prawna
Oświata
GOPS Łęczyca
Zrealizowane inwestycje
Sport i kultura
Prądzew
RPO ŁÓDŹ
InforLex.pl
Geoportal Województwa Łódzkiego