System Identyfikacji Przestrzennej
Platforma zakupowa
Kontakt z Urzędem
 

Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007–2013„Rozbudowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Błonie, Gmina Łęczyca”

W dniu 16 września 2014 r. gmina Łęczyca podpisała umowę z Samorządem  Województwa Łódzkiego  o przyznanie pomocy w ramach działania 321  „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.

Na mocy podpisanej umowy wsparcie finansowe  z EFRROW otrzymał projekt pn. „Rozbudowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Błonie, Gmina Łęczyca”.  Wartość całkowita zadania na podstawie złożonego wniosku o przyznanie pomocy wynosi 341 307,09 zł. natomiast kwotę dofinansowania ustalono na poziomie 206 174,00 zł, co stanowi około 75% kosztów kwalifikowalnych operacji.

Projekt obejmuje modernizację i rozbudowę oczyszczalni ścieków w miejscowości Błonie, gm. Łęczyca wraz z odprowadzeniem ścieków do odbiornika.

Odbiornikiem ścieków sanitarnych z obszaru objętego przedsięwzięciem będzie lokalna oczyszczalnia ścieków zlokalizowana w Błoniu. Ścieki z budynków jedno i wielorodzinnych będą odprowadzane do oczyszczalni za pomocą istniejącej sieci sanitarnej.

Oczyszczalnia została zaprojektowana w taki sposób, aby możliwe było w przyszłości zwiększenie jej wydajności bez potrzeby dodatkowej rozbudowy.

Prace związane z realizacją potrwają od stycznia do czerwca 2015 roku.

Nieodpłatna pomoc prawna
Oświata
GOPS Łęczyca
Zrealizowane inwestycje
Sport i kultura
Prądzew
RPO ŁÓDŹ
InforLex.pl
Geoportal Województwa Łódzkiego