System Identyfikacji Przestrzennej
Platforma zakupowa
Kontakt z Urzędem
 

Stypendia i zasiłki

Urząd Gminy w Łęczycy informuję o możliwości ubiegania się o Pomoc Materialną dla Uczniów. Wnioski pobrać można w Urzędzie Gminy w Łęczycy 99-100 Łęczyca, ul. Marii Konopnickiej 14 pok. Nr 5 lub ze strony internetowej www.gminaleczyca.pl

Prawo do pomocy materialnej o charakterze socjalnym przysługuje uczniom zamieszkałym na terenie Gminy Łęczyca (bez względu na miejsce pobierania nauki):

 1. uczniom szkół publicznych i niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych dla młodzieży i dla dorosłych oraz słuchaczom kolegiów pracowników służb społecznych – do czasu ukończenia kształcenia, nie dłużej jednak niż do ukończenia 24. roku życia
 2. wychowankom publicznych i niepublicznych ośrodków umożliwiających dzieciom  i młodzieży upośledzonym umysłowo w stopniu głębokim, a także dzieciom i młodzieży upośledzonym umysłowo ze sprzężonymi niepełnosprawnościami, realizację odpowiednio - obowiązku szkolnego i obowiązku nauki - do czasu ukończenia realizacji obowiązku nauki;
 3. uczniom szkół niepublicznych nieposiadających uprawnień szkół publicznych dla młodzieży i dla dorosłych - do czasu ukończenia realizacji obowiązku nauki.

Podstawową przesłanką otrzymania przez ucznia stypendium szkolnego jest trudna sytuacja materialna, w jakiej ten uczeń się znajduje, wynikająca z niskich dochodów na osobę w rodzinie,  w szczególności gdy w rodzinie tej występuje: bezrobocie, niepełnosprawność, ciężka lub długotrwała choroba, wielodzietność, brak umiejętności wypełniania funkcji opiekuńczo-wychowawczych, alkoholizm lub narkomania, a także gdy rodzina jest niepełna lub wystąpiło zdarzenie losowe.

Miesięczna wysokość dochodu na osobę w rodzinie ucznia uprawniająca do ubiegania się o stypendium szkolne nie może być większa niż kwota 528 złotych netto, ustalana na zasadach określonych w art. 8 ust. 3 – 13 ustawy o pomocy społecznej.

Termin ubiegania się o pomoc materialną dla uczniów

Wniosek o przyznanie stypendium szkolnego składa się do dnia 15 września danego roku szkolnego, a w przypadku słuchaczy kolegiów - do dnia 15 października danego roku szkolnego w Urzędzie Gminy w Łęczycy, 99-100 Łęczyca, ul. Marii Konopnickiej 14 pok. nr 5.

Wnioski będzie można składać od 1września do 15 września 2019r. w Urzędzie Gminy w Łęczycy pok. nr. 5.

Zasiłek szkolny może być przyznany uczniowi znajdującemu się przejściowo w trudnej sytuacji materialnej z powodu zdarzenia losowego. Termin złożenia wniosku - w ciągu 2 miesięcy od wystąpienia zdarzenia losowego.

Pomoc materialna refunduje koszty poniesione na niżej wymienione artykuły szkolne, z których uczeń korzystał będzie w roku szkolnym na który złożono wniosek:

Formami udzielania stypendium szkolnego są w szczególności:

1) całkowite lub częściowe pokrycie kosztów udziału w zajęciach edukacyjnych, w tym wyrównawczych, wykraczających poza zajęcia realizowane w szkole w ramach planu nauczania, a także udziału w zajęciach realizowanych poza szkołą w szczególności kosztów; nauki języków obcych, zajęć sportowych, muzycznych, tanecznych, nauki pływania, wyjazdów na zieloną bądź białą szkołę;

2) pomocy rzeczowej o charakterze edukacyjnym, w tym w szczególności zakupu:

 1. podręczników i zeszytów ćwiczeń nierefundowanych w ramach innych programów pomocowych, lektur, słowników, atlasów, encyklopedii, tablic matematycznych, chemicznych, fizycznych, map, globusów oraz innych publikacji o charakterze edukacyjnym na różnych nośnikach,
 2. plecaka szkolnego 1 szt., worka szkolnego,
 3. obuwie do chodzenia po szkole – 1 para,
 4. stroju sportowego na lekcje wychowania fizycznego:
  • koszulka sportowa – 2 szt.,
  • spodenki sportowe – 2 szt.,
  • bluza i spodnie sportowe lub dres – 1 szt.,
  • skarpety – 2 pary,
  • obuwia sportowego (typu: trampki, adidasy, tenisówki, halówki) – 2 szt.,
 5. obuwia typu korki, jeśli są wymagane przez szkołę,
 6. strój kąpielowy, okulary pływackie, czepek, klapki na basen
 7. okularów korekcyjnych
 8. ubrania roboczego wymaganego przez szkołę (np. na praktykę zawodową),
 9. przybory i materiały do nauki zawodu,
 10. artykułów szkolnych: m.in. piórnik, zeszyty, flamastry, kredki, ołówki, pędzle, farby, bloki, klej, papier kolorowy, długopisy, pióra, gumki, temperówki, bibuła, brystol, nożyczki, taśma klejąca, papier milimetrowy, korektory, przybory geometryczne, plastelina, modelina, kalkulator oraz inne materiały związane ze specyfiką szkół,
 11. drukarka, papier, tusz do drukarki, komputer, laptop, tablet, pendrive,
 12. płyty CD/DVD,  programy komputerowe np. Microsoft Office itp.
 13.  biurko, lampka do biurka, fotel/krzesło do biurka
 14. koszty abonamentu internetowego (abonament za okres roku szkolnego)
 15. nstrumentów muzycznych
 16. materiałów wymaganych przez szkołę na zajęcia lekcyjne i pozalekcyjne,
 17. przedmiotów związanych z procesem edukacyjnym, np. mikroskop, luneta, itp.

3 ) całkowite lub częściowe pokrycie kosztów związanych z pobieraniem nauki poza miejscem zamieszkania w przypadku uczniów szkół ponadpodstawowych oraz słuchaczy kolegiów pracowników służb społecznych tj. koszty przejazdu środkami komunikacji zbiorowej, zakwaterowanie w internacie, bursie, czesne za pobieranie nauki;

4 ) świadczenia pieniężnego, jeżeli Wójt Gminy Łęczyca uzna, że udzielenie stypendium w formach określonych w ust. 1 pkt 1-3 nie jest możliwe, a w przypadku słuchaczy kolegiów – nie jest celowe

Pliki do pobrania:
Nieodpłatna pomoc prawna
Oświata
GOPS Łęczyca
Zrealizowane inwestycje
Sport i kultura
RPO ŁÓDŹ
InforLex.pl
Geoportal Województwa Łódzkiego