System Identyfikacji Przestrzennej
Platforma zakupowa
Kontakt z Urzędem
 

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007–2013

„Budowa i wdrożenie SYSTEMU INFORMACJI PRZESTRZENNEJ  Gminy Łęczyca”
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską  z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007 – 2013
(Oś priorytetowa IV społeczeństwo Informacyjne – Działanie IV.2 – usługi publiczne)


W dniu 28 listopada 2013 r. Gmina Łęczyca podpisała umowę z Samorządem Województwa Łódzkiego, na mocy której została przyznana dla Gminy Łęczyca pomoc finansowa  w kwocie 28 186,68 PLN, co stanowi 85% dofinansowania wydatków kwalifikowalnych.

Projekt będzie realizowany do końca 2014 r., całkowita wartość  wynosi 33 160,80 PLN.

W ramach projektu zostanie zbudowany wirtualny system funkcjonujący w sieci Internet.

Wdrożenie projektu przyczyni się do wzrostu świadomości społeczności lokalnej z zakresu cennych przyrodniczo terenów znajdujących się w najbliższym ich sąsiedztwie.

Przedsięwzięcie skierowane jest do wszystkich mieszkańców gminy, w tym zwłaszcza do grupy społecznej zagrożonej wykluczeniem społecznym jakim są np. osoby niepełnosprawne.

Dzięki wprowadzeniu e- usług dostępnych z każdego komputera podłączonego do sieci Internet, nie są konieczne wizyty w urzędzie w celu uzyskania informacji z zakresu „zagospodarowanie przestrzenne”.

Projekt budowy i wdrożenia systemu Informacji Przestrzennej służyć będzie przede wszystkim zwiększeniu podaży nowoczesnych e- usług świadczonych przez organy administracji publicznej. System wprowadzi także ułatwienia w codziennej pracy urzędu, za pomocą automatyzacji i informatyzacji części obowiązków związanych z wydawaniem decyzji w zakresie zagospodarowania przestrzennego.

Projekt należy uznać jako wysoce  innowacyjny ze względu na wprowadzenie do praktyki zupełnie nowego rozwiązania. Pozwoli  on na zrewolucjonizowanie dotychczasowej praktyki w zakresie udostępnienia informacji dotyczących zagospodarowania przestrzennego w Gminie Łęczyca.

Uruchomienie takiego nowoczesnego systemu wzmocni pozycję konkurencyjną całej gminy.


„Budowa drogi gminnej dojazdowej z chodnikiem i infrastrukturą towarzyszącą do gminnych terenów inwestycyjnych we wsi lubień, Gmina Łęczyca”

Dobiegła końca realizacja projektu pn. „Budowa drogi gminnej dojazdowej z chodnikiem i infrastrukturą towarzyszącą do gminnych terenów inwestycyjnych we wsi lubień, Gmina Łęczyca” .

Przedmiotem projektu była budowa, w miejscowości Lubień, w Gminie Łęczyca drogi gminnej dojazdowej wraz z chodnikiem, odwodnieniem oraz przebudową kolizji teletechnicznej i kolizji energetycznej.

Nowobudowana droga ma długość 823.50 m i  prowadzi do terenów inwestycyjnych Gminy Łęczyca, których wielkość  wynosi 10,2354 ha.

Wybudowania droga nie posiada skrzyżowań z istniejącymi  drogami lub ulicami, z wyjątkiem drogi powiatowej Łęczyca - Parzęczew.

Na istniejących obecnie terenach inwestycyjnych Gminy Łęczyca funkcjonuje już jedno przedsiębiorstwo. Jest to firma zajmującą się produkcją  maszyn rolniczych.

Realizacja przedsięwzięcia wpływa pozytywnie na zwiększenie atrakcyjności gospodarczej i inwestycyjnej Gminy Łęczyca oraz na poprawę warunków i jakości życia mieszkańców.

Bezpośrednim wynikiem zrealizowanej inwestycji jest udostępnienie nowym inwestorom uzbrojonego terenu inwestycyjnego w nową drogę, która umożliwi im i znacznie ułatwi prowadzenie na ww. terenie działalności gospodarczej.

Okres realizacji projektu: Marzec - październik 2013r.

 

Galeria zdjęć:
Nieodpłatna pomoc prawna
Oświata
GOPS Łęczyca
Zrealizowane inwestycje
Sport i kultura
Prądzew
RPO ŁÓDŹ
InforLex.pl
Geoportal Województwa Łódzkiego