System Identyfikacji Przestrzennej
Kontakt z Urzędem
 

Aktualności


2021-01-06 Aktualności

 Zapraszamy do udziału w projekcie budowy przydomowych oczyszczalni - ilość miejsc ograniczona!

Szanowni Mieszkańcy!

W związku z realizacją przez Gminę Łęczyca operacji typu „Gospodarka wodno-ściekowa” pn. „Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Łęczyca wraz z rozbudową gminnej sieci wodociągowej w miejscowości Borki” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, zapraszamy do udziału w projekcie osoby zainteresowane budową biologicznej przydomowej oczyszczalni ścieków spełniającej wymogi normy PN-EN 12566-3:2016.

 


2021-01-18 Aktualności

 OGŁOSZENIE Wójta Gminy Łęczyca

działając na podstawie art. 11 i art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku · publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz . 1057) oraz Uchwały Nr XXVIIl/174/2020 Rady Gminy w Łęczycy z dnia 23 listopada 2020 roku w sprawie rocznego programu współpracy Gminy Łęczyca z organizacjami pozarządowymi oraz z innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2021 ogłasza otwarty konkurs ofert na powierzenie zadania publicznego będącego zadaniem własnym gminy realizowanego na rzecz mieszkańców Gminy Łęczyca w zakresie:

pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób.2021-01-17 Aktualności

 GOPS - punkt konsultacyjny

Terminy dyżurów terapeuty ds. uzależnień w Punkcje Konsultacyjnym w 2021 roku.

2021-01-15 Aktualności

 Kolejna inwestycja w odnawialne źródła energii na terenie Gminy Łęczyca

Z końcem ubiegłego roku Gmina Łęczyca otrzymała dofinansowaniu ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi na realizację projektu pn. Racjonalizacja zużycia energii w czterech budynkach użyteczności publicznej należących do jednostek samorządu terytorialnego w Gminie Łęczyca w celu zmniejszenia emisji zanieczyszczeń do atmosfery. Na ten cel udało się pozyskać 422 111,40 zł.


2020-12-08 Aktualności

 Zimowe utrzymanie dróg w Gminie Łęczyca

Wszelkie sygnały i uwagi dotyczące niewłaściwego zimowego utrzymania dróg publicznych zlokalizowanych na terenie gminy Łęczyca, według ich kategorii, należy zgłaszać na podane poniżej numery telefonów:

Drogi gminne: 60588887624 388 342 8 - Andrzej Wdowiak 

lub 24 388 28 38 , 660389830

 Drogi powiatowe: 24 721 27 41 lub 782004200


Nieodpłatna pomoc prawna
Oświata
GOPS Łęczyca
Zrealizowane inwestycje
Sport i kultura
RPO ŁÓDŹ
InforLex.pl
Geoportal Województwa Łódzkiego