System Identyfikacji Przestrzennej
Platforma zakupowa
Kontakt z Urzędem
 

Przydomowe oczyszczalnie ścieków

W dniu 3 marca Wójt Gminy Łęczyca podpisał zawartą z Samorządem Województwa Łódzkiego umowę o przyznaniu pomocy na realizację operacji pn. Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Łęczyca wraz z rozbudową gminnej sieci wodociągowej w miejscowości Borki.  Dofinansowanie w kwocie 1 282 374 zł zostanie przeznaczone na operację typu Gospodarka wodno – ściekowa w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020. Stanowić ono będzie 63,63% kosztów kwalifikowanych. Całkowita wartość inwestycji szacowana jest na 2 465 095,52 zł.

Dzięki pozyskanym środkom w gminie Łęczyca wybudowane zostanie w miejscowości Borki 0,635 km sieci wodociągowej. Natomiast na terenie 33 miejscowości gminy powstanie 98 przydomowych oczyszczalni ścieków. Zarówno budowa wodociągu, jak i oczyszczalni przyczyni się do polepszenia warunków życia mieszkańców oraz poprawy jakości środowiska naturalnego.

Nieodpłatna pomoc prawna
Oświata
GOPS Łęczyca
Zrealizowane inwestycje
Sport i kultura
Prądzew
RPO ŁÓDŹ
InforLex.pl
Geoportal Województwa Łódzkiego