System Identyfikacji Przestrzennej
Platforma zakupowa
Kontakt z Urzędem
 

Regulamin Centrum Sportowego w Leźnicy Małej

REGULAMIN

 Użytkowania terenów Centrum Sportowego w Leźnicy Małej, 
gmina Łęczyca

 1. Centrum Sportowe w Leźnicy Małej jest zlokalizowane na działkach gruntu oznaczonych w ewidencji gruntów numerem 282/1, 282/4 i 282/5 przy Szkole Podstawowej w Leźnicy Małej w granicach ogrodzenia.
 2. Zarządcą terenu jest Gmina Łęczyca, która dba o porządek i utrzymanie należytego stanu obiektu oraz obszaru wokół niego.
 3. Teren Centrum Sportowego we wsi Leźnica Mała jest obiektem ogólnodostępnym czynnym w sezonie wiosenno - letnio - jesiennym od środy do niedzieli w godzinach od 12.00 do zmierzchu, lecz nie później niż do godziny 20.00, przy sprzyjających warunkach atmosferycznych.
 4. Z Centrum Sportowego w Leźnicy Małej korzystają mieszkańcy miejscowej społeczności.
 5. Zorganizowane grupy zewnętrzne , każdorazowo wymagają zgody Wójta Gminy Łęczyca na korzystanie z obiektu.
 6. Plac zabaw należy użytkować zgodnie z jego regulaminem szczegółowym, znajdującym się przy obiekcie.
 7. Z urządzeń na placu zabaw mogą korzystać dzieci i młodzież do lat 15
 8. Dzieci do 7 lat mogą przebywać na terenie placu zabaw wyłącznie pod opieką rodziców lub opiekunów dorosłych.
 9. Zarządca terenu nie ponosi odpowiedzialności za dzieci pozostawione bez opieki na terenie Centrum Sportowego
 10. Nie dopuszcza się użytkowania nawierzchni w celu innym niż zajęcia sportowe. Przeznaczenie oraz konstrukcja nawierzchni wyklucza organizowanie na niej jakichkolwiek imprez pozasportowych ( koncerty, imprezy okolicznościowe).
 11. Nawierzchnię boiska można eksploatować tylko i wyłącznie w czystym obuwiu sportowym o płaskiej , elastycznej i jasnej podeszwie . Nie można używać butów sportowych do piłki nożnej typu korki oraz butów do zajęć lekkoatletycznych z kolcami .
 12. Zabrania się jazdy po nawierzchni rolkami, deskorolkami, wrotkami, pojazdami kołowymi
 13. ( hulajnogi, rowery, motocykle i inne)
 14. Zabrania się ustawiania na nawierzchni jakichkolwiek przedmiotów mogących wywierać duże naciski jednostkowe ( ławki, krzesła , stoły, podium, rusztowanie i inne).
 15. Osoby korzystające z obiektu zobowiązane są dbać o obiekt, użytkować go zgodnie z Regulaminem.
 16. Za rzeczy pozostawione na terenie obiektu zarządca nie ponosi odpowiedzialności.
 17. Zarządca nie ponosi odpowiedzialności za wypadki losowe wynikłe w trakcie korzystania z obiektów i urządzeń Centrum Sportowego w Leźnicy Małej
 18. Rozstrzygnięcia w sprawach nie ujętych niniejszym regulaminem, jako ostateczne podejmuje Wójt Gminy Łęczyca.

Załącznik Nr 5 do Zarządzenia Nr 75/2019
Wójta Gminy Łęczyca
z dnia  28 maja 2019 r.

Nieodpłatna pomoc prawna
Oświata
GOPS Łęczyca
Zrealizowane inwestycje
Sport i kultura
RPO ŁÓDŹ
InforLex.pl
Geoportal Województwa Łódzkiego