System Identyfikacji Przestrzennej
Platforma zakupowa
Kontakt z Urzędem
 

Zespół Interdyscyplinarny Gminy Łęczyca

Zadania Zespołu Interdyscyplinarnego określone są w w/w ustawie i należą do nich:

  • realizacja działań określonych w gminnym programie przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz ochrony ofiar przemocy w rodzinie,
  • integrowanie i koordynowanie działań podmiotów wchodzących w skład zespołu,    oraz specjalistów w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie, w szczególności przez:
  • diagnozowanie problemu przemocy w rodzinie,
  • podejmowanie działań w środowisku zagrożonym przemocą w rodzinie mających na celu przeciwdziałanie temu zjawisku,
  • inicjowanie interwencji w środowisku dotkniętym przemocą w rodzinie,
  • rozpowszechnianie informacji o instytucjach, osobach i możliwościach udzielenia pomocy w środowisku lokalnym,
  • inicjowanie działań w stosunku do osób stosujących przemoc w rodzinie.

Zespół Interdyscyplinarny Gminy Łęczyca może tworzyć grupy robocze w celu rozwiązywania problemów związanych z występowaniem przemocy w rodzinie w indywidualnych przypadkach.

Zadania grupy roboczej określone są w w/w ustawie i należą do nich w szczególności:

  • opracowanie i realizacja planu pomocy w indywidualnych przypadkach występowania przemocy w rodzinie,
  • monitorowanie sytuacji rodzin, w których dochodzi do przemocy oraz rodzin zagrożonych wystąpieniem przemocy,
  • dokumentowanie działań podejmowanych wobec rodzin, w których dochodzi do przemocy oraz efektów tych działań. 
Pliki do pobrania:
Nieodpłatna pomoc prawna
Oświata
GOPS Łęczyca
Zrealizowane inwestycje
Sport i kultura
Prądzew
RPO ŁÓDŹ
InforLex.pl
Geoportal Województwa Łódzkiego