System Identyfikacji Przestrzennej
Platforma zakupowa
Kontakt z Urzędem
 

Regulamin Centrum Sportowego w Topoli Królewskiej

REGULAMIN

 Użytkowania terenów Centrum Sportowego w Topoli Królewskiej, 
gmina Łęczyca

 1. Centrum Sportowe w Topoli Królewskiej jest zlokalizowane na działkach gruntu oznaczonych w ewidencji gruntów numerem 367, 368/1 i 368/2 , w granicach ogrodzenia.
 2. Zarządcą terenu jest Gmina Łęczyca , który dba o porządek i utrzymanie należytego stanu obiektu oraz obszaru wokół niego.
 3. Teren Centrum Sportowego we wsi Topola Królewska jest obiektem ogólnodostępnym czynnym w sezonie wiosenno - letnio - jesiennym od środy do niedzieli w godzinach od 12.00 do zmierzchu, lecz nie później niż do godziny 20.00, przy sprzyjających warunkach atmosferycznych
 4. Z Centrum Sportowego w Topoli Królewskiej korzystają mieszkańcy miejscowej społeczności.
 5. Zorganizowane grupy zewnętrzne, każdorazowo wymagają zgody Wójta Gminy Łęczyca na korzystanie z obiektu.
 6. Nie dopuszcza się użytkowania nawierzchni w celu innym niż zajęcia sportowe. Przeznaczenie oraz konstrukcja nawierzchni wyklucza organizowanie na niej jakichkolwiek imprez pozasportowych ( koncerty, imprezy okolicznościowe).
 7. Nawierzchnię bieżni , boiska oraz skoczni w dal, można eksploatować tylko i wyłącznie w czystym obuwiu sportowym o płaskiej , elastycznej i jasnej podeszwie . Nie można używać butów sportowych do piłki nożnej typu korki oraz butów do zajęć lekkoatletycznych z kolcami .
 8. Zabrania się jazdy po nawierzchni rolkami, deskorolkami, wrotkami, pojazdami kołowymi ( hulajnogi, rowery, motocykle i inne)
 9. Zabrania się ustawiania na nawierzchni jakichkolwiek przedmiotów mogących wywierać duże naciski jednostkowe ( ławki, krzesła , stoły, podium, rusztowanie i inne).
 10. Osoby korzystające z obiektu zobowiązane są dbać o obiekt, użytkować go zgodnie z Regulaminem.
 11. Zarządca terenu nie ponosi odpowiedzialności za dzieci pozostawione bez opieki na terenie Centrum Sportowego.
 12. Za rzeczy pozostawione na terenie obiektu zarządca nie ponosi odpowiedzialności.
 13. Zarządca nie ponosi odpowiedzialności za wypadki losowe wynikłe w trakcie korzystania z obiektów i urządzeń Centrum Sportowego w Topoli Królewskiej
 14. Rozstrzygnięcia w sprawach nie ujętych niniejszym regulaminem, jako ostateczne podejmuje Wójt Gminy Łęczyca.

Załącznik Nr 5 do Zarządzenia Nr 75/2019
Wójta Gminy Łęczyca
z dnia  28 maja 2019 r.

Nieodpłatna pomoc prawna
Oświata
GOPS Łęczyca
Zrealizowane inwestycje
Sport i kultura
Prądzew
RPO ŁÓDŹ
InforLex.pl
Geoportal Województwa Łódzkiego