System Identyfikacji Przestrzennej
Platforma zakupowa
Kontakt z Urzędem
 

Poprawa jakości kształcenia szansą na lepsze życie


7 sierpnia 2020 r. podpisana została umowa o dofinansowanie projektu pn. Poprawa jakości kształcenia szansą na lepsze życie. Dofinansowanie w kwocie 2 684 228,54 zł otrzymano w ramach Osi priorytetowej VII Infrastruktura dla usług społecznych Działanie VII.4 Edukacja Poddziałanie VII.4.3. Edukacja ogólna Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020. Całkowita wartość projektu wyniesie 5 233 893,93 zł.

Przedmiot projektu dotyczy zwiększenia dostępności do dobrej jakości edukacji ogólnej, uwzględniającej nauczanie eksperymentalne i ukierunkowanej na rozwój i kształtowanie kompetencji kluczowych w Szkole Podstawowej w Wilczkowicach Górnych. Element uzupełniający stanowi budowa sali sportowej, w związku z tym, iż obecnie zajęcia w-fu odbywają się na korytarzach. Dodatkowo zadanie koreluje z pogłębiającym się problemem otyłości i pogarszającego się stanu zdrowia dzieci.

Celem głównym inwestycji jest: „Poprawa jakości kształcenia ogólnego w zakresie wsparcia kompetencji kluczowych na rynku pracy oraz nauczania eksperymentalnego poprzez budowę sali sportowej wraz z łącznikiem i zakupem innowacyjnych pomocy dydaktycznych do Szkoły Podstawowej w Wilczkowicach Górnych”. Zostanie on zrealizowany poprzez wdrożenie takich działań jak: przygotowanie projektu, budowa sali sportowej na potrzeby szkoły podstawowej w Wilczkowicach Górnych z instalacjami wewnętrznymi i niezbędnym zagospodarowaniem terenu, budowa łącznika pomiędzy salą gimnastyczną a szkołą, zakup pomocy dydaktycznych zapewniających wzrost wykorzystania metody eksperymentu w nauczaniu - stworzenie „Sali doświadczeń i eksperymentu”. Grupą docelową projektu są uczniowie przedmiotowej szkoły oraz ich nauczyciele wykorzystujący nowoczesne sale dydaktyczne i zakupione wyposażenie, w tym TIK.


31 sierpnia 2020 odbyło się uroczyste otwarcie sali sportowej przy Szkole Podstawowej w Wilczkowicach. Koszt inwestycji to ponad 5 mln zł, przy pozyskanym dofinansowaniu w kwocie 2 684 511,23 zł w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 oraz 1 712 000 zł z Ministerstwa Sportu i Turystyki.

Z tej okazji w Wilczkowicach pojawili się zaproszeni goście, m.in. Wicewojewoda Łódzki Karol Młynarczyk, Wiceprzewodniczący Sejmiku Województwa Łódzkiego Zbigniew Linkowski, Senator Przemysław Błaszczyk, Poseł Marek Matuszewski, Starosta Łęczycki Janusz Mielczarek, Przewodniczący Rady Gminy w Łęczycy Włodzimierz Starzyński, Radni Rady Gminy w Łęczycy, przedstawiciele Urzędu Gminy w Łęczycy oraz służb mundurowych, rodzice i nauczyciele.

Otwarcie sali rozpoczęło się symbolicznym przecięciem wstęgi i podziękowaniami złożonymi przez Dyrektor Szkoły Emilię Kołodziejczyk oraz Wójta Gminy Jacka Rogozińskiego, dla wszystkich, którzy mieli swój udział w realizacji tej inwestycji. Mimo wielu sceptycznych głosów, udało się stworzyć miejsce służące nie tylko uczniom szkoły ale też pozostałej lokalnej społeczności. Dzieci zgodnie stwierdziły, że od tego momentu będą mogły mieć zajęcia wychowania fizycznego z prawdziwego zdarzenia bez względu na warunki atmosferyczne. Zaproszeni goście również zabrali głos, gratulując realizacji pomysłu i życząc kolejnych owocnych przedsięwzięć oraz wręczyli upominki w postaci piłek i innych akcesoriów sportowych. Poświęcenia obiektu dokonał Ks. Sławomir Sobierajski.

W części artystycznej uroczystości przy dźwiękach muzyki swoje umiejętności zaprezentowały dzieci i młodzież z zespołu folklorystycznego Marysie i Jaśki z Łyncyckigo oraz uczniowie Szkoły Podstawowej w Wilczkowicach.


W maju 2021 r. przeprowadzony został konkurs z kodowania i programowania, który stanowił swoiste podsumowanie realizacji projektu "Poprawa jakości kształcenia szansą na lepsze życie".
Celami  konkursu było: rozwijanie wśród uczniów umiejętności z zakresu kodowania i programowania, rozbudzanie ciekawości poznawczej, kreatywności i pomysłowości, rozwijanie orientacji przestrzennej, koordynacji wzrokowo-ruchowej i percepcji wzrokowej, uczenie logicznego myślenia i poszukiwania rozwiązań, wzmacnianie wiary we własne umiejętności i zdolności, dążenie do wytrwałości i cierpliwości podczas wykonywania zadań. Do konkursu przystąpiło 51 osób ze wszystkich szkół Gminy Łęczyca. Uczniowie samodzielnie wykonywali zadania konkursowe pod opieką nauczycieli koordynatorów. Zgodnie z regulaminem o zwycięstwie decydowała poprawność wykonania zadań oraz czas pracy. Podsumowanie konkursu odbyło się 10 czerwca. Zwycięzcy otrzymali dyplomy oraz upominki ufundowane przez szkolne koło SKO oraz Wójta Gminy Łęczyca.


W klasach I-III w Szkole Podstawowej w Wilczkowicach Górnych przeprowadzono zajęcia z wykorzystaniem  robota  edukacyjnego  PHOTON zgodnie z programem opracowanym przez nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej. Odbyło się 17 godzin  zajęć, w których uczestniczyło 43 uczniów. Zajęcia odbyły się dzięki wyposażeniu zakupionemu w ramach realizacji projektu Poprawa jakości kształcenia szansą na lepsze życie.
Oprócz wspomnianych robotów edukacyjnych szkoła wzbogaciła się także o różnorodne pakiety do nauki kodowania i programowania, które t sąo kompetencje jednymi z najbardziej kluczowych i pożądanych umiejętności na rynku pracy. Ponadto szkoła otrzymała gry rewalidacyjne, ekpserymenty, doświadczenia. Umozliwią one naukę i nabywanie nowych umiejętności przy wykorzystaniu metody edukacyjnej, jaką jest eksperyment. Realizowane dzięki zakupionemu wyposażeniu lekcje praktyczne, eksperymentalne wpłyną na ogólną umiejętność uczenia się. Dzieci krok po kroku będą bowiem rozwiązywać zadania, dzięki czemu nauczą się, iż konsekwencja i cierpliwość w działaniu pozwoli na osiągnięcie zakładanych celów, nabycie nowych umiejętności, czy poznania nowych informacji na temat otaczającego świata.

 

Galeria zdjęć:
Nieodpłatna pomoc prawna
Oświata
GOPS Łęczyca
Zrealizowane inwestycje
Sport i kultura
Prądzew
RPO ŁÓDŹ
InforLex.pl
Geoportal Województwa Łódzkiego