System Identyfikacji Przestrzennej
Platforma zakupowa
Kontakt z Urzędem
 

Poprawa jakości kształcenia szansą na lepsze życie


7 sierpnia 2020 r. podpisana została umowa o dofinansowanie projektu pn. Poprawa jakości kształcenia szansą na lepsze życie. Dofinansowanie w kwocie 2 684 228,54 zł otrzymano w ramach Osi priorytetowej VII Infrastruktura dla usług społecznych Działanie VII.4 Edukacja Poddziałanie VII.4.3. Edukacja ogólna Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020. Całkowita wartość projektu wyniesie 5 233 893,93 zł.

Przedmiot projektu dotyczy zwiększenia dostępności do dobrej jakości edukacji ogólnej, uwzględniającej nauczanie eksperymentalne i ukierunkowanej na rozwój i kształtowanie kompetencji kluczowych w Szkole Podstawowej w Wilczkowicach Górnych. Element uzupełniający stanowi budowa sali sportowej, w związku z tym, iż obecnie zajęcia w-fu odbywają się na korytarzach. Dodatkowo zadanie koreluje z pogłębiającym się problemem otyłości i pogarszającego się stanu zdrowia dzieci.

Celem głównym inwestycji jest: „Poprawa jakości kształcenia ogólnego w zakresie wsparcia kompetencji kluczowych na rynku pracy oraz nauczania eksperymentalnego poprzez budowę sali sportowej wraz z łącznikiem i zakupem innowacyjnych pomocy dydaktycznych do Szkoły Podstawowej w Wilczkowicach Górnych”. Zostanie on zrealizowany poprzez wdrożenie takich działań jak: przygotowanie projektu, budowa sali sportowej na potrzeby szkoły podstawowej w Wilczkowicach Górnych z instalacjami wewnętrznymi i niezbędnym zagospodarowaniem terenu, budowa łącznika pomiędzy salą gimnastyczną a szkołą, zakup pomocy dydaktycznych zapewniających wzrost wykorzystania metody eksperymentu w nauczaniu - stworzenie „Sali doświadczeń i eksperymentu”. Grupą docelową projektu są uczniowie przedmiotowej szkoły oraz ich nauczyciele wykorzystujący nowoczesne sale dydaktyczne i zakupione wyposażenie, w tym TIK.


31 sierpnia 2020 odbyło się uroczyste otwarcie sali sportowej przy Szkole Podstawowej w Wilczkowicach. Koszt inwestycji to ponad 5 mln zł, przy pozyskanym dofinansowaniu w kwocie 2 684 511,23 zł w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 oraz 1 712 000 zł z Ministerstwa Sportu i Turystyki.

Z tej okazji w Wilczkowicach pojawili się zaproszeni goście, m.in. Wicewojewoda Łódzki Karol Młynarczyk, Wiceprzewodniczący Sejmiku Województwa Łódzkiego Zbigniew Linkowski, Senator Przemysław Błaszczyk, Poseł Marek Matuszewski, Starosta Łęczycki Janusz Mielczarek, Przewodniczący Rady Gminy w Łęczycy Włodzimierz Starzyński, Radni Rady Gminy w Łęczycy, przedstawiciele Urzędu Gminy w Łęczycy oraz służb mundurowych, rodzice i nauczyciele.

Otwarcie sali rozpoczęło się symbolicznym przecięciem wstęgi i podziękowaniami złożonymi przez Dyrektor Szkoły Emilię Kołodziejczyk oraz Wójta Gminy Jacka Rogozińskiego, dla wszystkich, którzy mieli swój udział w realizacji tej inwestycji. Mimo wielu sceptycznych głosów, udało się stworzyć miejsce służące nie tylko uczniom szkoły ale też pozostałej lokalnej społeczności. Dzieci zgodnie stwierdziły, że od tego momentu będą mogły mieć zajęcia wychowania fizycznego z prawdziwego zdarzenia bez względu na warunki atmosferyczne. Zaproszeni goście również zabrali głos, gratulując realizacji pomysłu i życząc kolejnych owocnych przedsięwzięć oraz wręczyli upominki w postaci piłek i innych akcesoriów sportowych. Poświęcenia obiektu dokonał Ks. Sławomir Sobierajski.

W części artystycznej uroczystości przy dźwiękach muzyki swoje umiejętności zaprezentowały dzieci i młodzież z zespołu folklorystycznego Marysie i Jaśki z Łyncyckigo oraz uczniowie Szkoły Podstawowej w Wilczkowicach.

 

Galeria zdjęć:
Nieodpłatna pomoc prawna
Oświata
GOPS Łęczyca
Zrealizowane inwestycje
Sport i kultura
RPO ŁÓDŹ
InforLex.pl
Geoportal Województwa Łódzkiego