System Identyfikacji Przestrzennej
Platforma zakupowa
Kontakt z Urzędem
 

Remont dróg


INFORMACJA O ZADANIU INWESTYCYJNYM PN.:

"Przebudowa dróg gminnych na terenie Gminy Łęczyca wraz z wykorzystaniem
odnawialnych źródeł energii"

BENEFICJENT : GMINA ŁĘCZYCA
Planowana data rozpoczęcia realizacji zadania: marzec 2023r.
Planowana data zakończenia realizacji zadania: maj 2024r.


OPIS ZADANIA :

W ramach zadania remontowi poddana zostanie droga gminna nr 312320 w miejscowości Błonie. Ma ona na celu wzmocnienie nawierzchni bitumicznej, poprawę warunków ruchu kierowców podróżujących przedmiotową drogą oraz poprawę komfortu przemieszczania się pieszych oraz rowerzystów.Służyć ma temu także montaż oświetlenia solarnego z opcją sterowania światłem i czasem świecenia, które to na obszarze Gminy Łęczyca stanowić będzie innowację. Będzie to rozwiązanie mające pozytywny wpływ na środowisko oraz zniweluje koszty związane z oświetleniem dróg gminnych. Stan nawierzchni określa się jako niezadowalający wymagający wzmocnienia. Zakres prac obejmie m.in. wykonanie nowej nawierzchni bitumicznej, wykonanie poboczy, wykonanie zjazdów indywidualnych, wykonanie nowego oznakowania pionowego oraz montaż oświetlenia solarnego.
Remontowi poddana zostanie także droga gminna nr 312 306 w miejscowości Dąbie na odcinku od granicy pasa drogowego drogi powiatowej nr 2506P do dz. nr 7/5 w obrębie Dąbie. Remont ma na celu wzmocnienie istniejącej nawierzchni bitumicznej na przedmiotowym odcinku drogi gminnej. Planowane przedsięwzięcie ma na celu przede wszystkim poprawę warunków ruchu kierowców podróżujących przedmiotową drogą oraz poprawę komfortu przemieszczania się pieszych oraz rowerzystów. Istniejący odcinek drogi gminnej posiadają nawierzchnie bitumiczną o zmiennej szerokości. Stan nawierzchni określa się jako zły i niezadowalający. Występują liczne ubytki w nawierzchni bitumicznej. Zakres prac obejmuje: wykonanie warstwy profilującej z betonu asfaltowego, wykonanie warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego, wykonanie poboczy, odmulenie istniejącego rowu, wymiana istniejących przepustów na zjazdach, wykonanie solarnego oświetlenia drogi.
Remonty przedmiotowych dróg w znacznym stopniu poprawią komfort poruszania się po tych okolicach, wpłyną na poprawę bezpieczeństwa drogowego oraz niewątpliwie wpłyną na poprawę estetyki Gminy Łęczyca. Dobra jakość dróg gminnych niewątpliwie zachęci zarówno do osiedlania się ludzi w tych rejonach, ale także do zakładania nowych czy rozwoju już istniejących przedsiębiorstw. Wyremontowane odcinki dróg ułatwią także sprawny i szybszy dojazd służb ratowniczych (straż, policja, pogotowie ratunkowe) w razie wystąpienia sytuacji zagrażającej ludzkiemu życiu. 

WARTOŚC ZADANIA :

CAŁKOWITA WARTOŚĆ ZADANIA WYNOSI 4 982 744,02 ZŁ.

DOFINANSOWANIE Z RZĄDOWEGO FUNDUSZU POLSKI ŁAD: PROGRAM INWESTYCJI STRATEGICZNYCH W KWOCIE: 4 733 606,82  ZŁ.

GMINA ŁĘCZYCA ZOBOWIĄZANA JEST DO WNIESIENIA WKŁADU WŁASNEGO W KWOCIE   249 137,20  ZŁ.

W dniu 17 marca 2023 roku został wybrany Wykonawca robót, Firma Handlowo-Usługowa Wiesława Łuczak Jan Łuczak s.c., ul. Łęczycka 2, 99-210 Uniejów, która wybrana została w drodze postępowania prowadzonego w trybie podstawowym, zgodnie z ustawą z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2022 r. poz. 1710 z późn. zm.) 

DOFINANSOWANIA INWESTYCJI Z  RZĄDOWEGO FUNDUSZU POLSKI ŁAD:

PROGRAM  INWESTYCJI STRATEGICZNYCH

NR Edycja2/2021/106/PolskiLad

 

Nieodpłatna pomoc prawna
Oświata
GOPS Łęczyca
Zrealizowane inwestycje
Sport i kultura
Prądzew
RPO ŁÓDŹ
InforLex.pl
Geoportal Województwa Łódzkiego