System Identyfikacji Przestrzennej
Platforma zakupowa
Kontakt z Urzędem
 

System gospodarki odpadami

Uprzejmie informujemy mieszkańców Gminy Łęczyca, że w roku 2024 świadczenie usług odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Łęczyca zgodnie z rozstrzygnięciem w drodze przetargu nieograniczonego będzie realizowane przez Konsorcjum w składzie:

Lider: Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Łęczycy Sp. z o.o. 99-100 Łęczyca, ul. Tumska 2,

Partner: PreZero Service Centrum, ul. Łąkoszyńska 127, 99-300 Kutno.

Niesegregowane - zmieszane, bioodpady stanowiące odpady komunalne oraz pozostałości z sortowania odpadów komunalnych przeznaczonych do składowania, odebrane od mieszkańców Gminy Łęczyca transportowane są do zakładu zagospodarowania odpadów w miejscowości Krzyżanówek, 99-314 Krzyżanów prowadzonego przez PreZero Service Centrum Sp. z o.o.

 

Od 1 stycznia 2024 r. opłata miesięczna za gospodarowanie odpadami komunalnymi powstającymi na terenie nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy stanowi iloczyn ilości osób zamieszkujących i stawki. Stawka miesięczna opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wynosi:

39 zł/osoby – dla nieruchomości zamieszkałych, segregujących odpady komunalne, nie korzystających z przydomowych kompostowników,

32 zł/osoby – stawka opłaty dla nieruchomości zamieszkałych, segregujących odpady komunalne korzystających z przydomowych kompostowników (zwolnienie w części w stanowi 7 zł/osoby)

 
Właściciele nieruchomości zamieszkałych chcący skorzystać ze zwolnienia w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi zobowiązani są złożyć nową deklarację.

 206,19 zł/rok – ryczałtowa stawka opłaty dla nieruchomości, na której znajduje się domek letniskowy, lub innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno-wypoczynkowe.

Jednocześnie przypominamy wszystkim właścicielom nieruchomości, że zmiany mające wpływ na wysokość opłaty (narodziny dziecka, zgon itp.) należy zgłaszać do 10 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiła zmiana.

Opłata za podstawienie i odbiór kontenera na odpady budowlane i rozbiórkowe z remontów prowadzonych samodzielnie oraz zagospodarowanie tych odpadów zależy od pojemności kontenera i wynosi za:

  • worek na gruz 1m3 (załadunek do 1 Mg) – 394,20 zł/szt. brutto,
  • kontener 5m3 (załadunek do 5 Mg) – 1360,80 zł/szt. brutto.

Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych znajduje się w Łęczycy, ul. Tumska 2, prowadzony przez PGKiM w Łęczycy. PSZOK jest czynny w środy od godz. 7:00 do 15:00. W Punkcie Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych należy nieodpłatnie umieszczać odpady selektywnie zbierane, odpady wielkogabarytowe,  przeterminowane leki i chemikalia, zużyte baterie i akumulatory, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny,  zużyte opony od samochodów osobowych.

UWAGA: W przypadku nie wypełniania przez właścicieli nieruchomości obowiązku segregacji odpadów komunalnych w drodze decyzji naliczona zostanie opłata podwyższona – dwukrotność stawki opłaty podstawowej.


Na terenie Gminy Łęczyca nie znajduje się Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych.

Na terenie gminy nie ma podmiotów gospodarczych zbierających odpady komunalne oraz zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny pochodzące z gospodarstw domowych.

 Na terenie gminy nie ma punktów zbierania folii, sznurka oraz opon pochodzących z gospodarstw rolnych oraz przedsiębiorstw.


Uchwały Rady Gminy w Łęczycy:

Uchwała Nr LIX/328/2022 Rady Gmina w Łęczycy z dnia 7 listopada 2022 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości stawki tej opłaty

Uchwała Nr LXI/342/2022 Rady Gminy w Łęczycy z dnia 19 grudnia 2022 r. w sprawie ustalenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na nieruchomościach, na których znajdują się domki letniskowe lub innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe, położonych na terenie Gminy Łęczyca

Uchwała Nr XV/85/2019 Rady Gminy w Łęczycy z dnia 29 października 2019 r. w sprawie przyjęcia „Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Łęczyca”.

Uchwała Nr XV/86/2019 Rady Gminy w Łęczycy z dnia 29 października 2019r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Uchwała Nr XXI/128/2020 Rady Gminy w Łęczycy z dnia 26 lutego 2020r. w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie Gminy Łęczyca.

Uchwała Nr XIX/117/2020 Rady Gminy w Łęczycy z dnia 15 stycznia 2020 r. w sprawie zmiany Uchwały Rady Gminy w Łęczycy z dnia 18 grudnia 2019 r. Nr XVII/101/2019 w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, terminów i miejscu składania deklaracji przez właścicieli nieruchomości oraz określenia warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej

Uchwałóa Nr XXXI/194/2021 Rady Gminy w Łęczycy z dnia 14 stycznia 2021 r. w sprawie określenia rodzaju dodatkowych usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od
właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów

Uchwała XIX/119/2020 Rady Gminy w Łęczycy z dnia 15 stycznia 2020 r. w sprawie zmiany Uchwały Rady Gminy w Łęczycy z dnia 18 grudnia 2019 r. Nr XVII/103/2019 w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, składanej przez właścicieli nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe lub innych nieruchomościach wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe, wykorzystywanych jedynie przez część roku, terminów i miejscu składania deklaracji przez właścicieli nieruchomości oraz określenia warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Łeczyca za 2023 r.
Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Łeczyca za 2022 r
.
Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi  na terenie gminy Łęczyca Za 2020 r.
Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi  na terenie gminy Łęczyca Za 2019 r.
Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi  na terenie gminy Łęczyca Za 2018 r.

Ewidencja zbiorników bezodpływowych

2022
Osiągnięty poziom recyklingu w roku 2022 wyniósł 28,77 %
Poziom odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania w roku 2022 wyniósł 0%
Poziom składowania odpadów komunalnych w 2022 r. wyniósł 4.84%

2021
Osiągnięty poziom recyklingu i przygotowania do ponownego użycia odpadów komunalnych w roku 2021 wyniósł 30.33 %
Poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami, odpadów budowlanych i rozbiórkowych, innych niż niebezpieczne w roku 2021 wyniósł 100 %
Poziom ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania w 2021 r. wyniósł 0 %

2020
Osiągnięty poziom recyklingu i przygotowania do ponownego użycia w roku 2020 wyniósł 61,66 %
Poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami, odpadów budowlanych i rozbiórkowych, innych niż niebezpieczne w roku 2020 wyniósł 0%
Poziom ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składownia w 2020 r. wyniósł 0 %

2019
Osiągnięty poziom recyklingu i przygotowania do ponownego użycia w roku 2019 wyniósł 45,44 %
Poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami, odpadów budowlanych i rozbiórkowych, innych niż niebezpieczne w roku 2019 wyniósł 0%
Poziom ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składownia w 2019 r. wyniósł 3,67 %

Pliki do pobrania:
Nieodpłatna pomoc prawna
Oświata
GOPS Łęczyca
Zrealizowane inwestycje
Sport i kultura
Prądzew
RPO ŁÓDŹ
InforLex.pl
Geoportal Województwa Łódzkiego