System Identyfikacji Przestrzennej
Kontakt z Urzędem
WAŻNY KOMUNIKAT
    UWAGA! 25 maja (sobota) - dzień pracujący za 2 maja     

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Łęczycy

Zgodnie z ustawą z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej pomoc społeczna jest instytucją polityki społecznej państwa, mającą na celu umożliwienie osobom i rodzinom przezwyciężanie trudnych sytuacji życiowych, których nie są one w stanie pokonać, wykorzystując własne uprawnienia, zasoby i możliwości. Zadaniem pomocy społecznej jest zapobieganie powstawaniu tych sytuacji.

Pomoc społeczna jest udzielana między innymi w przypadku przemocy w rodzinie. 
Przemoc domowa jest przyczyną dysfunkcji rodziny, a także może być konsekwencją dysfunkcji o innym podłożu: ubóstwa, alkoholizmu, narkomanii, bezradności w sprawach opiekuńczo – wychowawczych. Wszystkie te sytuacje mogą sprzyjać występowaniu przemocy wobec bliskich bądź z niej wynikać.

Bezpośrednią pomocą rodzinom i osobom potrzebującym z Gminy Łęczyca, zajmują się pracownicy socjalni Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łęczycy, który mieści się w Łęczycy przy ul. Belwederskiej 69, tel. 24 721 89 60.

W ramach swoich kompetencji i zadań pracownicy socjalni:

 1. przeprowadzają wywiad środowiskowy umożliwiający diagnozę sytuacji rodziny lub osoby,
 2. uruchamiają procedurę „Niebieskiej Karty” w związku z uzasadnionym podejrzeniem zaistnienia przemocy w rodzinie (nie wymaga to zgody osoby dotkniętej przemocą),
 3. w przypadku stwierdzenia bądź podejrzenia popełnienia przestępstwa powiadamiają organy ścigania,
 4. przygotowują plan pomocy, monitorują efekty podjętych działań,
 5. udzielają informacji o przysługujących świadczeniach i formach pomocy,
 6. w uzasadnionych przypadkach kwalifikują do uzyskania pomocy finansowej, rzeczowej, zgodnie z ustawą o pomocy społecznej,
 7. pomagają w załatwianiu spraw urzędowych i innych ważnych spraw bytowych,
 8. informują o możliwościach uzyskania pomocy w środowisku lokalnym np. poradnictwa prawnego, psychologicznego,
 9. 9.biorą udział w pracach grup roboczych powołanych przez Zespół Interdyscyplinarny Gminy Łęczyca,
 10. 10.w razie bezpośredniego zagrożenia życia lub zdrowia dziecka w związku z przemocą w rodzinie pracownicy socjalni wykonujący obowiązki służbowe mają prawo odebrać dziecko z rodziny i umieścić je u innej niezamieszkującej wspólnie osoby najbliższej, w rodzinie zastępczej lub całodobowej placówce opiekuńczo – wychowawczej. Decyzja o odebraniu dziecka podejmowana jest wspólnie z funkcjonariuszem Policji, a także z lekarzem, lub ratownikiem medycznym, lub pielęgniarką. O tym fakcie pracownik socjalny niezwłocznie powiadamia sąd opiekuńczy, nie później jednak niż w ciągu 24 godzin.
 11. 11.pracownicy socjalni pouczają rodziców, opiekunów prawnych lub faktycznych dziecka o prawie do złożenia zażalenia na odebranie dziecka, wraz ze wskazaniem sądu opiekuńczego właściwego miejscowo do jego rozpatrzenia. Ww. pouczenie wręczają na piśmie.
Oświata
GOPS Łęczyca
Zrealizowane inwestycje
Sport i kultura
RPO ŁÓDŹ
InforLex.pl
Geoportal Województwa Łódzkiego