System Identyfikacji Przestrzennej
Kontakt z Urzędem
WAŻNY KOMUNIKAT
    UWAGA! 25 maja (sobota) - dzień pracujący za 2 maja     

Regulamin Centrum Sportowego w Topoli Królewskiej

REGULAMIN

 Użytkowania terenów Centrum Sportowego w Topoli Królewskiej, 
gmina Łęczyca

 1.  Centrum Sportowe w Topoli Królewskiej jest zlokalizowane na działkach gruntu oznaczonych w ewidencji gruntów numerem 367, 368/1 i 368/2 , w granicach ogrodzenia
 2. Zarządcą terenu jest Gmina Łęczyca oraz Rada Sołecka Sołectwa w Topoli Królewskiej, który dba o porządek i utrzymanie należytego stanu obiektu oraz obszaru wokół niego.
 3. Teren Centrum Sportowego we wsi Topola Królewska jest obiektem ogólnodostępnym czynnym w sezonie wiosenno - letnio - jesiennym od środy do niedzieli w godzinach od 12.00 do zmierzchu, lecz nie później niż do godziny 20.00, przy sprzyjających warunkach atmosferycznych ( w okresie trwania roku szkolnego od środy do piątku w godz. od 1500  - 20.00)
 4. Z Centrum Sportowego w Topoli Królewskiej   korzystają mieszkańcy miejscowej społeczności.
 5. Zorganizowane grupy zewnętrzne, każdorazowo wymagają zgody Wójta Gminy Łęczyca na korzystanie z obiektu.
 6. Na korzystanie z boiska , bieżni oraz skoczni w dal  każdorazowo wymagana jest zgoda pracownika gospodarczego Urzędu Gminy w Łęczycy.
 7. Nie dopuszcza się użytkowania nawierzchni w celu innym niż zajęcia sportowe. Przeznaczenie oraz konstrukcja nawierzchni wyklucza organizowanie na niej jakichkolwiek imprez pozasportowych ( koncerty, imprezy okolicznościowe).
 8. Nawierzchnię bieżni , boiska oraz skoczni w dal, można eksploatować tylko i wyłącznie w czystym obuwiu sportowym o płaskiej , elastycznej i jasnej podeszwie . Nie można używać butów sportowych do piłki nożnej typu korki oraz  butów do zajęć lekkoatletycznych z kolcami.
 9. Zabrania się jazdy po nawierzchni rolkami, deskorolkami, wrotkami, pojazdami  kołowymi ( hulajnogi, rowery, motocykle  i inne)
 10. Zabrania się ustawiania na nawierzchni jakichkolwiek przedmiotów mogących wywierać duże  naciski jednostkowe ( ławki, krzesła , stoły, podium, rusztowanie i inne).
 11. Osoby korzystające z obiektu zobowiązane są dbać o obiekt, użytkować go zgodnie z Regulaminem, oraz bezwzględnie przestrzegać poleceń pracownika gospodarczego Urzędu Gminy w Łęczycy.
 12. Na terenie Centrum Sportowego w Topoli Królewskiej obowiązuje całkowity zakaz wnoszenia i spożywania alkoholu oraz palenia papierosów.
 13. Za rzeczy pozostawione na terenie obiektu zarządca nie ponosi odpowiedzialności.
 14. Zarządca nie ponosi odpowiedzialności za wypadki losowe wynikłe w trakcie korzystania z obiektów i urządzeń Centrum Sportowego w Topoli Królewskiej
 15. Rozstrzygnięcia w  sprawach nie ujętych niniejszym regulaminem, jako ostateczne podejmuje Wójt Gminy Łęczyca.

Regulamin przyjęty Zarządzeniem NR 269/2013
Wójta Gminy Łęczyca
z dnia  11 marca 2013r.

Oświata
GOPS Łęczyca
Zrealizowane inwestycje
Sport i kultura
RPO ŁÓDŹ
InforLex.pl
Geoportal Województwa Łódzkiego