System Identyfikacji Przestrzennej
Kontakt z Urzędem
 

Stypendia i zasiłki

Wójt Gminy Łęczyca informuję o możliwości ubiegania się o Pomoc Materialną dla Uczniów.

Prawo do pomocy materialnej o charakterze socjalnym przysługuje uczniom zamieszkującym na terenie Gminy Łęczyca (bez względu na miejsce pobierania nauki):

1) uczniom szkół publicznych i niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych dla młodzieży i dla dorosłych oraz słuchaczom kolegiów pracowników służb społecznych – do czasu ukończenia kształcenia, nie dłużej jednak niż do ukończenia 24 roku życia;         

2) wychowankom publicznych i niepublicznych ośrodków rewalidacyjno-wychowawczych - do czasu ukończenia realizacji obowiązku nauki;

3) uczniom szkół niepublicznych nieposiadających uprawnień szkół publicznych dla młodzieży i dla dorosłych - do czasu ukończenia realizacji obowiązku nauki.

Podstawową przesłanką otrzymania przez ucznia stypendium szkolnego jest trudna sytuacja materialna, w jakiej ten uczeń się znajduje, wynikająca z niskich dochodów na osobę w rodzinie, w szczególności, gdy w rodzinie tej występuje: bezrobocie, niepełnosprawność, ciężka lub długotrwała choroba, wielodzietność, brak umiejętności wypełniania funkcji opiekuńczo-wychowawczych, alkoholizm lub narkomania, a także, gdy rodzina jest niepełna lub wystąpiło zdarzenie losowe.

Miesięczna wysokość dochodu na osobę w rodzinie ucznia uprawniająca do ubiegania się o stypendium szkolne nie może być większa niż kwota 514 złotych netto, ustalana na zasadach określonych w art. 8 ust. 3 – 13 ustawy o pomocy społecznej (Dz. U. z 2017 r. poz. 1769, ze zm.).

Termin ubiegania się o pomoc materialną dla uczniów

Wnioski dostępne będą od 20 sierpnia 2018 r. w Urzędzie Gminy w Łęczycy ul. Marii Konopnickiej 14 pok. Nr 5 oraz na stronie internetowej: www.gminaleczyca.pl

Wniosek o przyznanie stypendium szkolnego składa się do dnia 15 września danego roku szkolnego, a w przypadku słuchaczy kolegiów - do dnia 15 października danego roku szkolnego w Urzędzie Gminy w Łęczycy, 99-100 Łęczyca, ul. Marii Konopnickiej 14 pok. nr 5.

Zasiłek szkolny może być przyznany uczniowi znajdującemu się przejściowo w trudnej sytuacji materialnej z powodu zdarzenia losowego. Termin złożenia wniosku - w ciągu 2 miesięcy od wystąpienia zdarzenia losowego.

Pliki do pobrania:
Oświata
GOPS Łęczyca
Zrealizowane inwestycje
Sport i kultura
RPO ŁÓDŹ
InforLex.pl
Geoportal Województwa Łódzkiego