System Identyfikacji Przestrzennej
Kontakt z Urzędem
 

Zespół Interdyscyplinarny Gminy Łęczyca

Wójt Gminy Łęczyca Zarządzeniem Nr 436/2014 z dnia 27 czerwca 2014 roku powołał zespół Interdyscyplinarny Gminy Łęczyca w następującym składzie:

 1. Jadwiga Wodzyńska – Przewodnicząca Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych,
 2. Damian Klauza – Dzielnicowy Rewiru Dzielnicowych Komendy Powiatowej Policji w Łęczyca,
 3. Joanna Andrzejczak - Funkcjonarjusz Komendy Powiatowj Policji w Łęczycy
 4. Alicja Zarzycka - Durda – Psycholog szkolny Gimnazjum w Topoli Królewskiej,
 5. Magdalena Florek-Barylska – Pedagog szkolny Szkoły Podstawowej w Topoli Królewskiej,
 6. Mirosława Borowiak – Z-ca Kierownika NZOZ Medar ds. pielęgniarstwa,
 7. Alicja Piotrowska – Starszy kurator ZKSS Sądu Rejonowego w Łęczycy,
 8. Anna Rogala - Specjalista Pracy Socjalnej GOPS w Łęczycy,
 9. Anna Zarębska - Kierownik w GOPS w Łęczycy.

Zadania Zespołu Interdyscyplinarnego określone są w w/w ustawie i należą do nich:

 • realizacja działań określonych w gminnym programie przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz ochrony ofiar przemocy w rodzinie,
 • integrowanie i koordynowanie działań podmiotów wchodzących w skład zespołu,    oraz specjalistów w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie, w szczególności przez:
 • diagnozowanie problemu przemocy w rodzinie,
 • podejmowanie działań w środowisku zagrożonym przemocą w rodzinie mających na celu przeciwdziałanie temu zjawisku,
 • inicjowanie interwencji w środowisku dotkniętym przemocą w rodzinie,
 • rozpowszechnianie informacji o instytucjach, osobach i możliwościach udzielenia pomocy w środowisku lokalnym,
 • inicjowanie działań w stosunku do osób stosujących przemoc w rodzinie.

Zespół Interdyscyplinarny Gminy Łęczyca może tworzyć grupy robocze w celu rozwiązywania problemów związanych z występowaniem przemocy w rodzinie w indywidualnych przypadkach.

Zadania grupy roboczej określone są w w/w ustawie i należą do nich w szczególności:

 • opracowanie i realizacja planu pomocy w indywidualnych przypadkach występowania przemocy w rodzinie,
 • monitorowanie sytuacji rodzin, w których dochodzi do przemocy oraz rodzin zagrożonych wystąpieniem przemocy,
 • dokumentowanie działań podejmowanych wobec rodzin, w których dochodzi do przemocy oraz efektów tych działań. 
Nieodpłatna pomoc prawna
Oświata
GOPS Łęczyca
Zrealizowane inwestycje
Sport i kultura
RPO ŁÓDŹ
InforLex.pl
Geoportal Województwa Łódzkiego