System Identyfikacji Przestrzennej
Kontakt z Urzędem
WAŻNY KOMUNIKAT
    UWAGA! 25 maja (sobota) - dzień pracujący za 2 maja     

Regulamin Centrum Sportowego w Siedlcu

REGULAMIN

 Użytkowania terenów Centrum Sportowego w Siedlcu, 
gmina Łęczyca

 

 1. Centrum Sportowe w Siedlcu jest zlokalizowane na działkach gruntu oznaczonych w ewidencji gruntów numerem 832 przy Szkole Podstawowej w Siedlcu w granicach ogrodzenia.
 2. Zarządcą terenu jest Gmina Łęczyca oraz Rada Sołecka Sołectwa  Siedlec, która dba o porządek i utrzymanie należytego stanu obiektu oraz obszaru wokół niego.
 3. Teren Centrum Sportowego we wsi Siedlec jest obiektem ogólnodostępnym czynnym w sezonie wiosenno - letnio - jesiennym od środy do niedzieli w godzinach od 12.00 do zmierzchu, lecz nie później niż do godziny 20.00, przy sprzyjających warunkach atmosferycznych.
 4. Z Centrum Sportowego w Siedlcu  korzystają mieszkańcy miejscowej społeczności.
 5. Zorganizowane grupy zewnętrzne, każdorazowo wymagają zgody Wójta Gminy Łęczyca na korzystanie z obiektu.
 6. Plac zabaw należy użytkować zgodnie z jego regulaminem szczegółowym, znajdującym się przy obiekcie.
 7. Z urządzeń na placu zabaw mogą korzystać dzieci i młodzież do lat 15
 8. Dzieci  do 7 lat mogą przebywać na terenie placu zabaw wyłącznie pod opieką rodziców lub opiekunów dorosłych.
 9. Na korzystanie z boiska każdorazowo wymagana jest zgoda pracownika gospodarczego Urzędu Gminy w Łęczycy.
 10. Nie dopuszcza się użytkowania nawierzchni w celu innym niż zajęcia sportowe. Przeznaczenie oraz konstrukcja nawierzchni wyklucza organizowanie na niej jakichkolwiek imprez pozasportowych ( koncerty, imprezy okolicznościowe).
 11. Nawierzchnię boiska wielofunkcyjnego, można eksploatować tylko i wyłącznie w czystym obuwiu sportowym o płaskiej , elastycznej i jasnej podeszwie . Nie można używać butów sportowych do piłki nożnej typu korki oraz butów do zajęć lekkoatletycznych z kolcami.
 12. Zabrania się jazdy po nawierzchni rolkami, deskorolkami, wrotkami, pojazdami  kołowymi ( hulajnogi, rowery, motocykle  i inne)
 13. Zabrania się ustawiania na nawierzchni jakichkolwiek przedmiotów mogących wywierać duże  naciski jednostkowe ( ławki, krzesła , stoły, podium, rusztowanie i inne).
 14. Osoby korzystające z obiektu zobowiązane są dbać o obiekt, użytkować go zgodnie z Regulaminem, oraz bezwzględnie przestrzegać poleceń pracownika gospodarczego Urzędu Gminy w Łęczycy.
 15. Na terenie Centrum Sportowego w Leźnicy Małej obowiązuje całkowity zakaz wnoszenia i spożywania alkoholu oraz palenia papierosów.
 16. Za rzeczy pozostawione na terenie obiektu zarządca nie ponosi odpowiedzialności.
 17. Zarządca nie ponosi odpowiedzialności za wypadki losowe wynikłe w trakcie korzystania z obiektów i urządzeń Centrum Sportowego w Siedlcu
 18. Rozstrzygnięcia w  sprawach nie ujętych niniejszym regulaminem, jako ostateczne podejmuje Wójt Gminy Łęczyca.


Regulamin przyjęty 
Zarządzeniem NR 459/2014
Wójta Gminy Łęczyca
z dnia  9 września 2014r.

Oświata
GOPS Łęczyca
Zrealizowane inwestycje
Sport i kultura
RPO ŁÓDŹ
InforLex.pl
Geoportal Województwa Łódzkiego