System Identyfikacji Przestrzennej
Kontakt z Urzędem
WAŻNY KOMUNIKAT
    12 czerwca - dzień wolny od pracy, 27 czerwca - pracująca sobota     

Gminny program przeciwdziałania przemocy w rodzinie

GMINNY PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE

ORAZ

OCHRONY OFIAR PRZEMOCY W RODZINIE DLA GMINY ŁĘCZYCA NA LATA 2011 - 2016

 

I. Wprowadzenie 
Przemoc w rodzinie jest zjawiskiem, które – choć odwieczne – dopiero od kilkunastu lat istnieje w świadomości społecznej w naszym kraju i staje się przedmiotem świadomych, skoordynowanych działań zaradczych.

Rodzina jako naturalna i fundamentalna jednostka społeczeństwa, podlega ochronie ze strony społeczeństwa, jak i państwa. Stanowi podstawowe źródło realizacji potrzeb społecznych miłości, akceptacji, poczucia bezpieczeństwa, umożliwia rozwój społeczny i emocjonalny, stymuluje rozwój poznawczy.

Dom rodzinny, choć kojarzy nam się z ciepłem, miłością i bezpieczeństwem niestety często jest miejscem, w którym rodzi się cierpienie, ból i lęk, oraz  dochodzi do tragedii. Ofiary przemocy domowej doświadczają lęku, bezsilności, przygnębienia i rozpaczy. Doznają urazów nie tylko fizycznych, ale i psychicznych, podlegają długotrwałemu procesowi niszczącego stresu i zagrożenia.

Przemoc we współczesnym świecie jest zjawiskiem coraz bardziej widocznym i niepokojąco narastającym, często współistniejącym z uzależnieniami członków rodziny. Przemoc najczęściej kojarzy się z biciem, popychaniem, kopaniem, zmuszaniem człowieka do upokarzających czynności, stosowaniem broni lub  gwałtem, lecz przemocą jest także poniżanie człowieka, oczernianie go przed innymi, wyzywanie i rzucanie obelg, ranienie jego uczuć, niszczenie jego poczucia własnej wartości, niszczenie przedmiotów, do których jest przywiązany, znęcanie się nad zwierzętami, które kocha, głodzenie, ograniczanie swobody w sposób przekraczający normy moralne i obyczajowe, izolowanie od otoczenia.

W rozumieniu ustawy, przemocą w rodzinie jest - jednorazowe albopowtarzające się umyślne działanie lub zaniechanie naruszające prawa lub dobra osobiste (osób najbliższych lub innych osób wspólnie zamieszkujących lub gospodarujących) w szczególności narażające te osoby na niebezpieczeństwo utraty życia, zdrowia, naruszające ich godność, nietykalność cielesną, wolność, w tym seksualną, powodujące szkody na ich zdrowiu fizycznym lub psychicznym, a także wywołujące cierpienia i krzywdy moralne u osób dotkniętych przemocą. 

Przemocą jest wszystko to, co czynione jest z myślą o zranieniu drugiego człowieka lub wyrządzeniu mu krzywdy.

Z reguły zaangażowane są w nią trzy podmioty:

 • Ofiara przemocy: osoba doznająca przemocy w rodzinie,
 • Sprawca przemocy: osoba stosująca przemoc,
 • Świadek przemocy: osoba, która w sposób bezpośredni lub pośredni uczestniczy w sytuacji występowania przemocy.
W celu udzielania kompleksowej pomocy tym podmiotom, efektywnego przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz zmniejszenia jej negatywnych następstw w życiu społecznym i rodzinnym tworzy się Gminny Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie dla Gminy Łęczyca, zwany dalej Programem.

 

II. Akty prawne odnoszące się do działań z zakresu przeciwdziałania przemocy

Podstawą prawną Programu jest art. 6 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz. U. z 2005r. Nr 180, poz. 1493 z późn. zm.).
Konieczność podejmowania działań zapobiegających przemocy w rodzinie wynika również z ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej (Dz. U. z 2009r. Nr 175, poz. 1362 z późn. zm.) oraz ustawy z dnia 26 października 1982 roku o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2002r. Nr 147, poz. 1231 z późn. zm.).

Program jest spójny i zgodny z opracowanymidokumentami:

 1. Krajowym Programem Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie.
 2. Gminną Strategią Rozwiązywania Problemów Społecznych dla Gminy Łęczyca na lata 2008 – 2013 stanowiącą załącznik nr 1 do Uchwały Nr XXVIII/145/2008 Rady Gminy w Łęczycy z dnia 22 grudnia 2008  roku.
 3. Program jest skorelowany z Gminnym Programem Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

III. Postanowienia ogólne

 1. Program jest dokumentem otwartym, podlegającym ewaluacji i monitoringowi.
 2. Czas realizacji  Programu: lata  2011 – 2016.
 3. Za realizację  Programu odpowiedzialny jest koordynator.
 4. Odbiorcami  Programu są:
  • ofiary, świadkowie i sprawcy przemocy
  • przedstawiciele instytucji i służb pracujących z ofiarami, świadkami i sprawcami przemocy.
  • przedstawiciele władz lokalnych.
  • mieszkańcy Gminy Łęczyca.
IV. Zasady działania Programu
Gminny  Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie dla Gminy Łęczyca oparty jest na zasadach:
 1. Wzajemnej współpracy i współdziałaniu organów administracji publicznej, kościołów, organizacji pozarządowych i związków wyznaniowych, a także innych organizacji, środowisk i osób fizycznych uprawnionych lub zobowiązanych do inicjowania i realizacji zadań związanych pośrednio lub bezpośrednio z przeciwdziałaniem przemocy i jej negatywnym następstwom.
 2. Jawności działania organów administracji publicznej oraz podmiotów realizujących zadania publiczne w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie z poszanowaniem godności osoby.
 3. Szczególnej ochrony dzieci z zachowaniem ich prawa do wychowywania się w rodzinie poprzez udzielanie rodzinie szczególnego wsparcia  w dążeniu do poprawy jej funkcjonowania.

V. Założenia Programu

Głównym założeniem Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie dla Gminy Łęczyca jest stworzenie systemu zintegrowanych działań we współpracy ze wszystkimi podmiotami działającymi na terenie Gminy Łęczyca w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie.

W celu właściwego zaplanowania podejmowanych działań niezbędne jest dokonanie analizy problemów społecznych w Gminie z uwzględnieniem problemu przemocy w rodzinie.

Na dzień 31 grudnia 2010 roku Gmina Łęczyca liczyła 8.629 mieszkańców. Z danych Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łęczycy wynika, że na dzień 31 grudnia 2010 roku 217 rodzin z gminy korzystało z pomocy społecznej. W okresie od stycznia do grudnia 2010 roku pracownicy socjalni założyli 5  „Niebieskich Kart”. 19 osób skorzystało ze wsparcia Punku Konsultacyjnego, udzielono 31 porad, w tym 6 osobom będącym ofiarami przemocy.

Z danych Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych wynika, że w analizowanym okresie w 8  rodzinach wraz z problemem alkoholowym występował problem przemocy.

Dane liczbowe wydawałoby się, że świadczą o niewielkim rozmiarze występowania zjawiska przemocy w rodzinie w Gminie Łęczyca, ale musimy wziąć pod uwagę fakt, iż zjawisko to jest trudne do zbadania. Często agresja ze strony bliskich osób jest ukrywaną przez rodzinę tajemnicą, stanowi tabu rodziny, a przez co charakterystyczna dla zjawiska przemocy tendencja rodziny do swoistego zamykania przemocy w tzw. czterech ścianach. Nadal widoczna jest niechęć ofiar przemocy do uruchamiania procedury „Niebieskiej Karty”, jak również środowiska sąsiedzkiego do negatywnej oceny prób ujawnienia zjawiska przez ofiary i świadków przemocy  w rodzinie. Bywa, że ujawniając tajemnicę rodziny, narażają się na napiętnowanie społeczne i sprawca przemocy znowu jest górą. Jedynie bardzo zdeterminowane ofiary przemocy decydują się na jej przerwanie i zgłoszenie tego faktu odpowiednim organom.Stąd konieczność dalszego prowadzenia kampanii profilaktyczno-informacyjnych  uświadamiających społeczeństwu rozmiar i zagrożenia społeczne płynące z nierozwiązanych problemów rodziny, w której dochodzi do przemocy.

Program będzie łączył zasoby kadrowe, rzeczowe, wiedzę, kompetencje, umiejętności i doświadczenia takich podmiotów jak: Urząd Gminy, Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Punkt Konsultacyjny, placówki oświatowe, Policja, Zespół Kuratorskiej Służby Sądowej, Sąd i Prokuratura, Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie (w tym Punkt Interwencji Kryzysowej), Powiatowa Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna, instytucje podstawowej i specjalistycznej opieki zdrowotnej, Kościół, organizacje pozarządowe, społeczności lokalne oraz media. Działania podmiotów ukierunkowane na przeciwdziałanie przemocy w rodzinie będą integrowane i koordynowane przez powołany przez Wójta Gminy Łęczyca Zespół Interdyscyplinarny Gminy Łęczyca.

Program opierać się będzie w głównej mierze na profilaktycznym przeciwdziałaniu przemocy poprzez monitorowanie środowisk w bieżącej pracy socjalnej, wczesnym rozpoznawaniu zagrożeń, zdiagnozowaniu przyczyn i ustalaniu planu zaradczego. Istotną rolą podejmowanych w Programie działań będą prowadzone kampanie informacyjne, programy edukacyjne, poradnictwo i doradztwo. 

Społeczność lokalna powinna zaakceptować poniższe prawdy:

 • za przemoc zawsze odpowiedzialny jest sprawca przemocy,
 • nikt nie ma prawa stosować przemocy wobec drugiego człowieka,
 • nie ma żadnego uzasadnienia ani usprawiedliwienia przemocy domowej,
 • konieczne jest zrozumienie reakcji ofiary i świadków przemocy w rodzinie.

Powyższe elementy Programu pomogą zmienić funkcjonujące nadal w świadomości wielu osób błędne wyobrażenie o skali zjawiska, jego skutkach społecznych, przyczynach i potrzebie stanowczego przeciwstawiania się temu problemowi. Zmiana mentalności społecznej wspomoże działania mające na celu powstrzymanie przemocy, zapewnienie bezpieczeństwa ofiarom, objęcia sprawców przemocy programami  korekcyjno-edukacyjnymi.

VI. Cele i zadania Programu
Cel główny Programu:

Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie, zwiększenie dostępności i skuteczności profesjonalnej pomocy oraz ochrona ofiar przemocy w rodzinie.

Cele szczegółowe Programu:

 1. Zapobieganie i zmniejszenie skali zjawiska przemocy w rodzinie.
 2. Zwiększenie skuteczności i dostępności pomocy dla rodzin, w których stosowana jest przemoc.
 3. Integracja działań różnych służb i instytucji wobec problemu przemocy w rodzinie.
 4. Zapewnienie osobom doznającym przemocy bezpieczeństwa i profesjonalnej pomocy.
 5. Zmiana postawy społeczności lokalnej wobec przemocy w rodzinie poprzez działania informacyjno-edukacyjne.

Powyższe cele będą realizowane przez:

 1. Udzielanie profesjonalnej pomocy ofiarom i świadkom przemocy oraz ich ochronę. Oddziaływania ukierunkowane na sprawców przemocy.
 2. Prowadzenie działalności profilaktycznej, edukacyjnej na temat przemocy.
 3. Podnoszenie poziomu świadomości i wrażliwości społecznej na zjawisko przemocy w rodzinie.
 4. Systematyczne diagnozowanie zjawiska przemocy w rodzinie. Monitorowanie, integrowanie i koordynowanie działań w zakresie przeciwdziałania zjawisku przemocy w rodzinie oraz ochrony ofiar przemocy w rodzinie.

VII. Podstawowe zadania, działania i podmioty odpowiedzialne za realizację  Programu

 

Lp.

Zadania

Działania

Realizatorzy

1.

Udzielanie profesjonalnej pomocy ofiarom i świadkom przemocy oraz ich ochrona; oddziaływania ukierunkowane na sprawców przemocy

 • szybka interwencja w  sytuacjach zaistnienia aktów przemocy;
 • udzielanie pomocy finansowej i rzeczowej oraz wsparcia osobom dotkniętym przemocą;
 • poradnictwo prawne, psychologiczne, rodzinne i socjalne;
 • praca socjalna;
 • realizacja „Niebieskiej Karty”;
 • izolowanie sprawców od ofiar
 • GOPS;
 • Punkt Konsultacyjny;
 • Komenda Powiatowa Policji;
 • PCPR (Punkt Interwencji Kryzysowej);
 • Placówki oświatowe;
 • Placówki służby zdrowia;
 • Zespół Interdyscyplinarny Gminy Łęczyca

2.

Zmiana postaw społeczności lokalnej wobec zjawiska przemocy w rodzinie poprzez prowadzenie w szerokim zakresie działalności profilaktycznej i edukacyjnej na temat przemocy

 • zajęcia wychowawcze i edukacyjne w szkołach;
 • promowanie wartości rodziny oraz metod wychowania bez użycia przemocy;
 • wspieranie różnych form spędzania czasu wolnego sprzyjającym zachowaniom nie agresywnym.,
 • rozpowszechnianie materiałów edukacyjnych wśród lokalnej społeczności.
 • Placówki oświatowe
 • Punkt Konsultacyjny
 • GOPS
 • Placówki służby zdrowia;
 • Urząd Gminy
 • GKRPA

3.

Podnoszenie poziomu świadomości i wrażliwości społecznej na zjawisko przemocy w rodzinie

 • rozprowadzanie ulotek i plakatów dotyczących zjawiska przemocy w rodzinie wśród lokalnej społeczności;
 • rozpowszechnianie informacji o instytucjach i organizacjach wspierających ofiary przemocy
 • GOPS
 • GKRPA
 • Punkt Konsultacyjny;
 • Zespół Interdyscyplinarny Gminy Łęczyca
 • Urząd Gminy
 • Placówki oświatowe

4.

Systematyczne diagnozowanie zjawiska przemocy. Monitorowania, integrowanie i koordynowanie działań  w zakresie przeciwdziałania zjawisku przemocy w rodzinie oraz ochrony ofiar przemocy w rodzinie

 • zbieranie i analizowanie danych nt. zjawisk sprzyjających występowaniu przemocy;
 • rejestracja faktów przemocy (prowadzenie bazy danych)
 • Zespół Interdyscyplinarny Gminy Łęczyca
 • GOPS
 • Komenda Powiatowa Policji
 • PCPR

 

VIII. Przewidywane efekty realizacji Programu

 1. Zmniejszenie rozmiaru zjawiska przemocy w rodzinie w Gminie Łęczyca.
 2. Zwiększenie skuteczności i dostępności pomocy dla ofiar i świadków przemocy.
 3. Zwiększenie społecznej wrażliwości i zaangażowania w sprawy przeciwdziałania przemocy.
 4. Pogłębienie wiedzy społeczeństwa o zjawisku przemocy w rodzinie i sposobach radzenia sobie z tym problemem.
 5. Poszerzenie wiedzy dotyczącej zjawiska przemocy wśród dzieci i młodzieży.
 6. Przerwanie w środowisku lokalnym „kręgu milczenia” związanego z przemocą.
 7. Usprawnienie współdziałania różnych służb i instytucji zajmujących się przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie.

IX. Postanowienia końcowe

 1. Gminny Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie dla Gminy Łęczyca będzie finansowany ze środków  budżetu Gminy Łęczyca, dotacji oraz ze środków pozabudżetowych pozyskanych z innych źródeł.
 2. Koordynatorem opracowanego Programu jest Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Łęczycy, oraz Zespół Interdyscyplinarny Gminy Łęczyca.
 3. Wójt Gminy Łęczyca sprawuje nadzór nad realizacją Programu i podejmuje niezbędne działania zmierzające do osiągnięcia celów wyznaczonych w powyższym Programie.
Nieodpłatna pomoc prawna
Oświata
GOPS Łęczyca
Zrealizowane inwestycje
Sport i kultura
RPO ŁÓDŹ
InforLex.pl
Geoportal Województwa Łódzkiego