System Identyfikacji Przestrzennej
Kontakt z Urzędem
WAŻNY KOMUNIKAT
    UWAGA! 25 maja (sobota) - dzień pracujący za 2 maja     

System gospodarki odpadami

Uprzejmie informujemy mieszkańców Gminy Łęczyca, że w roku 2018 i 2019 świadczenie usług odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Łęczyca zgodnie z rozstrzygnięciem w drodze przetargu nieograniczonego będzie realizowane przez Konsorcjum w składzie:

  • Lider: Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Łęczycy Sp. z o.o. 99-100 Łęczyca, ul. Tumska 2,
  • Partner: TONSMEIER Centrum Sp. z o.o. 99-300 Kutno, ul. Łąkoszyńska 127

 Od 1 stycznia 2018 r. opłata miesięczna za gospodarowanie odpadami komunalnymi powstającymi na terenie nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy stanowi iloczyn ilości osób zamieszkujących i stawki. Stawka miesięczna opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wynosi:

  • 7,00 zł za osobę za odpady zbierane selektywnie,
  • 11,00 zł za osobę za odpady zbierane nieselektywnie.

 Jednocześnie przypominamy wszystkim właścicielom nieruchomości, że zmiany mające wpływ na wysokość opłaty (narodziny dziecka, zgon itp.) należy zgłaszać w ciągu 14 dni od daty zaistnienia zmiany w Urzędzie Gminy w Łęczycy pok. nr 7.

 Zmiana lokalizacji Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych

Od 1 stycznia 2018 roku uległa zmianie lokalizacja Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych. Nowa lokalizacja to Baza PGKiM w Łęczycy, ul. Tumska 2. PSZOK jest czynny w środy od godz.7:00 do 15:00 W Punkcie Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych należy nieodpłatnie umieszczać odpady tzw. problemowe, czyli: przeterminowane leki i chemikalia, zużyte baterie i akumulatory, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, meble i inne odpady wielkogabarytowe, zużyte opony od samochodów osobowych.

 


Uchwały Rady Gminy:

Uchwała Nr XXIV/154/2016 w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Uchwała XXVII/176/2016 w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, składanej przez właścicieli nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe lub innych nieruchomościach wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe, wukorzystywanych jedynie przez część roku.

Uchwała Nr XXXIX/250/2017 Rady Gminy w Łęczycy z dnia 24 lutego 2017r. w sprawie przyjęcia „Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Łęczyca”.

Uchwała Nr XXXIX/251/2017 w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami kominalnymi.

Uchwała Nr XXXIX/252/2017 w sprawie wyboru metody ustalenia opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki opłat.


Uchwała Nr XLI/268/2017 w sprawie określenia rodzaju dodatkowych usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów.

Uchwała Nr XLIX/327/2018 
w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie Gminy Łęczyca.


Analiza stanu gospodarki odpadami na terenie Gminy Łęczyca za 2017r.
Pliki do pobrania:
Oświata
GOPS Łęczyca
Zrealizowane inwestycje
Sport i kultura
RPO ŁÓDŹ
InforLex.pl
Geoportal Województwa Łódzkiego