System Identyfikacji Przestrzennej
Platforma zakupowa
Kontakt z Urzędem
 

Aktualności

XXXVII sesja Rady Gminy w Łęczycy

[ 2021-06-02 ]

Zawiadamiam, że w dniu 15 czerwca 2021r. /wtorek/ o godz. 900 w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego oraz Urzędu Gminy w Łęczycy, ul. M. Konopnickiej 14 /parter/ odbędzie się XXXVII sesja Rady Gminy w Łęczycy, do udziału, w której serdecznie Pana/ Panią zapraszam.


Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie kworum.
 2. Przedstawienie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z XXXV sesji odbytej w dniu 29 kwietnia 2021r.
 4. Przyjęcie protokołu z XXXVI sesji odbytej w dniu 25 maja 2021r.
 5. Informacja o działalności Wójta wraz z informacją o tytułach i wielkości ulg przydzielonych przez Wójta Gminy Łęczyca w 2020 roku.
 6. Informacja przewodniczących Komisji Stałych Rady Gminy z działalności między sesjami.
 7. Wolne wnioski, informacje i zapytania.
 8. Debata nad raportem o stanie Gminy Łęczyca za rok 2020.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Łęczyca wotum zaufania.
 10. Przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi o sprawozdaniu Wójta Gminy Łęczyca z wykonania budżetu Gminy Łęczyca za 2020 rok.
 11. Przedstawienie opinii Komisji Rewizyjnej Rady Gminy w Łęczycy w sprawie wykonania budżetu Gminy Łęczyca za 2020 rok.
 12. Przedstawienie wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Gminy w Łęczycy w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Łęczyca z tytułu wykonania budżetu Gminy za 2020 rok.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem  z wykonania budżetu Gminy Łęczyca za 2020 rok.
 14. Przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi w sprawie wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Gminy w Łęczycy o udzielenie absolutorium Wójtowi Gminy Łęczyca z tytułu wykonania budżetu Gminy za 2020 rok.
 15. Podjęcie uchwały w sprawie absolutorium z tytułu wykonania budżetu Gminy za 2020 rok.
 16. Odpowiedzi na zapytania.
 17. Sprawy różne.
 18. Zamknięcie obrad.


Przewodniczący Rady Gminy
Włodzimierz Starzyński
Nieodpłatna pomoc prawna
Oświata
GOPS Łęczyca
Zrealizowane inwestycje
Sport i kultura
RPO ŁÓDŹ
InforLex.pl
Geoportal Województwa Łódzkiego