System Identyfikacji Przestrzennej
Platforma zakupowa
Kontakt z Urzędem
 

Aktualności

Raport o stanie Gminy Łęczyca – debata z udziałem mieszkańców

[ 2021-05-31 ]

Zgodnie z art. 28aa ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j.: Dz. U. z 2020r., poz. 713,1378) Wójt co roku do dnia 31 maja przedstawia radzie gminy raport o stanie gminy.

Raport obejmuje podsumowanie działalności Wójta w roku poprzednim, w szczególności realizację polityk,  programów i strategii, uchwał rady gminy i budżetu obywatelskiego.

Rada Gminy rozpatruje raport, podczas sesji, na której podejmowana jest uchwała  rady gminy w sprawie udzielenia lub nieudzielenia absolutorium wójtowi. Raport rozpatrywany jest
 w pierwszej kolejności.  Nad  przedstawionym raportem o stanie gminy przeprowadza się debatę.

W debacie nad raportem  o stanie gminy mieszkańcy gminy mogą zabierać głos. Mieszkaniec, który chciałby zabrać głos w debacie, składa do przewodniczącego  rady pisemne zgłoszenie poparte podpisami, w przypadku Gminy Łęczyca, co najmniej 20  osób.

Liczba mieszkańców mogących zabrać głos w debacie wynosi 15. Zgłoszenie składa się najpóźniej w dniu poprzedzającym dzień, na który zwołana została sesja, podczas której ma być przedstawiony raport o stanie gminy.

Sesja Rady Gminy w Łęczycy, na której rozpatrywany będzie raport o stanie Gminy Łęczyca za 2020 rok zaplanowana jest na dzień  15 czerwca 2021r.

Na sesji w tym dniu odbędzie się debata z udziałem mieszkańców.

 

Mieszkańcy Gminy Łęczyca mogą zgłaszać swój udział w debacie nad Raportem o stanie Gminy Łęczyca za 2020 rok do Przewodniczącego Rady Gminy w Łęczycy do dnia 14 czerwca 2021r. do godz. 15.30 w Urzędzie Gminy w Łęczycy.

Pliki do pobrania:
Nieodpłatna pomoc prawna
Oświata
GOPS Łęczyca
Zrealizowane inwestycje
Sport i kultura
RPO ŁÓDŹ
InforLex.pl
Geoportal Województwa Łódzkiego