System Identyfikacji Przestrzennej
Platforma zakupowa
Kontakt z Urzędem
 

Aktualności

INFORMACJA

[ 2023-05-09 ]

Zgodnie z art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U. z 2022 r. poz. 2519, poz. 2797 i poz. 1549), gminy mają obowiązek prowadzenia ewidencji:

  • zbiorników bezodpływowych w celu kontroli częstotliwości ich opróżniania;
  • przydomowych oczyszczalni ścieków w celu kontroli częstotliwości i sposobu pozbywania się komunalnych osadów;

Ze względu na powyższe Wójt Gminy Łęczyca informuje, że każdy posiadacz zbiornika bezodpływowego (szamba) zobowiązany jest posiadać umowę odbioru nieczystości ciekłych zawartą z przedsiębiorcą prowadzącym działalność z zakresu odprowadzania i oczyszczania ścieków oraz przechowywać dowody uiszczania opłat za wywóz nieczystości. Posiadane rachunki muszą potwierdzać regularność wywozu nieczystości ciekłych ze zbiorników bezodpływowych lub osadów z przydomowych oczyszczalni ścieków, co reguluje w/w ustawa. Brak udokumentowanego wywozu nieczystości będzie skutkować konsekwencjami finansowymi lub decyzjami administracyjnymi o dokonaniu wywozów zastępczych.

Wójt Gminy Łęczyca informuje o obowiązku dokonywania zgłoszeń posiadanych zbiorników bezodpływowych (szamb) lub przydomowych oczyszczalni ścieków poprzez niezwłoczne złożenie wypełnionego zgłoszenia (załącznik nr 1) w Urzędzie Gminy Łęczyca. (pok. nr 7 lub sekretariat).


Ostateczny termin zgłoszenia upływa 10 lipca 2023 r.


W przypadku przeprowadzenia kontroli posiadanych zbiorników bezodpływowych sprawdzane będą umowy i rachunki potwierdzające wywóz nieczystości ciekłych ze zbiorników bezodpływowych i osadów z przydomowych oczyszczalni ścieków. 

Wzór zgłoszenia dostępny jest na stronie internetowej Gminy oraz w Urzędzie Gminy (pokój nr. 7).

Pliki do pobrania:
Nieodpłatna pomoc prawna
Oświata
GOPS Łęczyca
Zrealizowane inwestycje
Sport i kultura
Prądzew
RPO ŁÓDŹ
InforLex.pl
Geoportal Województwa Łódzkiego