System Identyfikacji Przestrzennej
Platforma zakupowa
Kontakt z Urzędem
 

Aktualności

OGŁOSZENIE Wójta Gminy Łęczyca

[ 2022-01-13 ]

działając na podstawie art. 11 i art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U.  z 2020 r., poz. 1057 ze zmianami) oraz Uchwały Nr XLIV/250/2021 Rady Gminy w Łęczycy z dnia 22 listopada 2021 roku w sprawie rocznego programu współpracy Gminy Łęczyca z organizacjami pozarządowymi oraz z innymi  podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2022 ogłasza otwarty konkurs ofert na powierzenie  zadania publicznego będącego zadaniem własnym gminy realizowanego na rzecz mieszkańców Gminy Łęczyca w zakresie:

pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób

I. Rodzaj zadania:

Prowadzenie punktu wydawania żywności.

Forma realizacji zadania:

- pozyskiwanie, transport, magazynowanie i dystrybucja/wydawanie artykułów żywnościowych

  mieszkańcom Gminy Łęczyca znajdującym się w trudnej sytuacji materialnej.

- współpraca z Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Łęczycy w zakresie kwalifikowania osób   i rodzin do w/w pomocy.

II Wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania:

8000,00 zł ( słownie: osiem tysięcy złotych)

III.Zasady przyznawania dotacji:

 1. Do otwartego konkursu ofert mogą przystąpić:
  • Organizacje pozarządowe oraz podmioty określone w art. 3 ust. 3 ustawy  z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst jednolity: Dz. U. z 2020 r., poz.1057 ze zmianami), zwane dalej organizacjami pozarządowymi.
  • Prowadzą działalność statutową objętej konkursem.
  • Organizacje pozarządowe, które dysponują odpowiednimi zasobami rzeczowymi (lokalowymi) i kadrowymi zdolnymi do realizacji zadania oraz posiadają doświadczenie niezbędne do realizacji zadania będącego przedmiotem konkursu.
 2. Złożenie oferty nie jest równoznaczne z przyznaniem dotacji lub przyznania dotacji w wysokości wnioskowanej.
 3. Do oferty należy dołączyć:
  • Aktualny odpis z Krajowego Rejestru Sądowego lub inne właściwe dokumenty potwierdzające status prawny oferenta i umocowanie osób go reprezentujących.
  • Sprawozdanie merytoryczne i finansowe z działalności podmiotu za ubiegły rok lub w przypadku dotychczasowej krótszej działalności – za okres tej działalności.
 4. Aktualny statut organizacji.
 5. Kopie wymaganych załączników powinny być potwierdzone przez oferenta za zgodność z oryginałem, opatrzone aktualną pieczęcią, datą oraz podpisem osoby upoważnionej do składania oświadczeń woli w imieniu organizacji pozarządowej lub podmiotu.
 6. Wybór oferty jest podstawą do zawarcia umowy na wykonanie zadania i otrzymania dotacji.
 7. Przekazanie dotacji nastąpi na podstawie  umowy zawartej pomiędzy Gminą Łęczyca , a organizacją wyłonioną w ramach konkursu. Wzór umowy stanowi załącznik nr 3 do Rozporządzenia Przewodniczącego komitetu do spraw pożytku publicznego z dnia 20 października 2018 r. (Dz. U. z 2018 r., poz. 2057) w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań
 8. Oferent może wydatkować środki przyznane mu w trybie dotacji po dacie podpisania umowy. Wydatki poniesione przed tą datą nie mogą być rozliczone.
 9. Z dotacji mogą być poniesione koszty bezpośrednio związane z realizacją zadania.
 10. Zawarcie umowy zobowiązuje zleceniobiorcę zadania do przekazywania ważniejszych informacji Z przebiegu jego realizacji: korekt w planie realizacji zadania, zmian w harmonogramie działania, itp.O istotnych zmianach zleceniobiorca informuje na piśmie.
 11. Wójt może odmówić podmiotowi wyłonionemu w konkursie przyznania dotacji i podpisania umowy w przypadku, gdy zostaną ujawnione nieznane wcześniej okoliczności podważające wiarygodność merytoryczną lub finansowa oferty.

IV. ermin i warunki realizacji zadania:

 1. Realizacja zadania rozpocznie się od dnia zawarcia umowy  i zakończy do dnia 31 grudnia 2022 r.
 2. Zadanie powinno być realizowane z najwyższą starannością , zgodnie z przedłożoną ofertą i zawartą umową oraz obowiązującymi standardami i przepisami prawa.

V. Termin i miejsce  składania ofert: 

 1. Oferty w zamkniętych kopertach z napisem „Otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego z zakresu  pomocy społecznej, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób”  składa się osobiście lub drogą pocztową do dnia  3 lutego 2022 roku do godz. 14.00 w sekretariacie Urzędu Gminy w Łęczycy ul. M. Konopnickiej 14, 99 – 100 Łęczyca.
 2. O zachowaniu terminu decyduje data wpływu oferty do Urzędu.
 3. Oferta musi być sporządzona zgodnie z wzorem określonym w Załączniku nr 1 do Rozporządzenia Przewodniczącego komitetu do spraw pożytku publicznego z dnia 29 października 2018 r. ( Dz. U. z 2018 r., poz. 2057) w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadania publicznego oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań.

VI. Tryb i kryteria stosowane przy wyborze ofert oraz termin dokonania wyboru ofert:

 1. Oferty złożone na powierzenie  zadania publicznego rozpatruje Komisja konkursowa powołana Zarządzeniem Wójta.
 2. Decyzję o wyborze podmiotów, które uzyskają dotacje oraz wysokości dotacji podejmuje Wójt Gminy.
 3. Ostateczne rozstrzygnięcie konkursu nastąpi nie później niż w ciągu 14 dni od ostatniego dnia przyjmowania ofert.
 4. Wynik konkursu – lista wyboru najkorzystniejszej oferty, zatwierdzona przez Wójta Gminy zostanie umieszczona na tablicach informacyjnych i stronie internetowej Urzędu Gminy w Łęczycy oraz w Biuletynie Informacji Publicznej.
 5. Na jedno zadanie oferent może złożyć tylko jedną ofertę.
 6.  Dotacja może być przyznana jednemu lub większej ilości podmiotów.
 7. Kryteria, o których mowa poniżej stosuje się również w przypadku, gdy na konkurs wpłynie tylko jedna oferta.
 8. Przy wyborze najkorzystniejszej oferty dotyczącej realizacji zadania uwzględniać się będzie następujące kryteria:

 a)  kryteria oceny formalnej:

 • oferta musi być złożona przez podmiot uprawniony do jej złożenia,
 • oferta musi być złożona  terminowo i w odpowiednim miejscu,
 • oferta musi być złożona na właściwym druku i posiadać wszystkie wymagane załączniki
 •  złożona oferta musi być zgodna z działalnością statutową podmiotu w dziedzinie zadania

publicznego będącego przedmiotem konkursu.

 Oferta, która nie spełnia kryteriów oceny formalnej zostaje uznana za nieprawidłową i  odrzucona bez rozpatrzenia merytorycznego.

 b) kryteria oceny merytorycznej:

 • ocena możliwości realizacji zadania publicznego przez oferenta (ocena w skali  0-3 pkt)
 • ocena kalkulacji kosztów realizacji zadania, w tym w odniesieniu do zakresu rzeczowego zadania  (ocena w skali  0-3 pkt)
 • ocena proponowanej jakości wykonania zadania i kwalifikacji osób je realizujących (ocena              w skali  0-3 pkt)
 • ocena wkładu rzeczowego, osobowego, w tym świadczeń wolontariuszy i pracy

społecznej członków (ocena w skali  0-3 pkt)

 • analiza i ocena realizacji zleconych zadań publicznych w przypadku podmiotów, które w latach poprzednich realizowały zlecone zadania publiczne biorąc pod uwagę  rzetelność, 

terminowość oraz sposób rozliczenia otrzymanych na ten cel środków (ocena w skali  0-3 pkt)

 1. Wymagana minimalna liczba punktów uprawniająca do otrzymania dotacji wynosi 13 pkt.
 2. Do spraw  nieuregulowanych w niniejszym ogłoszeniu mają zastosowanie przepisy ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tj. Dz. U. z 2020 r., poz. 1057 ze zmianami)

VII. Informacja o zrealizowanych przez organ administracji publicznej w roku ogłoszenia otwartego konkursu ofert i w roku poprzednim zadania publicznego tego samego rodzaju i związanych z nimi kosztami, ze szczególnym uwzględnieniem wysokości dotacji przekazanych organizacjom pozarządowym i podmiotom, o których mowa w art. 3 ust. 3

Gmina Łęczyca w roku ogłoszenia otwartego konkursu ofert nie zlecała realizacji zdań publicznych tego samego rodzaju. W roku 2021 na realizację zadania z zakresu pomocy społecznej w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób przekazano w formie dotacji celowej kwotę w wysokości  8000,00 ( słownie: osiem tysięcy złotych ) Polskiemu Komitetowi Pomocy Społecznej Zarząd Okręgowy w Łodzi na realizację zadania pn. „ Prowadzenie punktu wydawania żywności”

Pliki do pobrania:
Nieodpłatna pomoc prawna
Oświata
GOPS Łęczyca
Zrealizowane inwestycje
Sport i kultura
Prądzew
RPO ŁÓDŹ
InforLex.pl
Geoportal Województwa Łódzkiego