System Identyfikacji Przestrzennej
Platforma zakupowa
Kontakt z Urzędem
 

Aktualności2021-06-11 Aktualności

 Spotkanie autorskie z Magdaleną Majcher – relacja

9 czerwca 2021 r. w Gminnej Bibliotece Publicznej w Siedlcu miała niebywałą przyjemność gościć w swoich progach Magdalenę Majcher – jedną z najpopularniejszych pisarek młodego pokolenia, specjalizującą się w powieściach obyczajowych z szeroko zakrojonym tłem psychologicznym oraz historycznym. W swoim dorobku literackim ma kilkanaście napisanych książek oraz antologii, których jest współautorką. 

2021-06-02 Aktualności

 XXXVII sesja Rady Gminy w Łęczycy

Zawiadamiam, że w dniu 15 czerwca 2021. /wtorek/ o godz. 900 w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego oraz Urzędu Gminy w Łęczycy, ul. M. Konopnickiej 14 /parter/ odbędzie się XXXVII sesja Rady Gminy w Łęczycy, do udziału, w której serdecznie Pana/ Panią zapraszam.

2021-05-31 Aktualności

 Raport o stanie Gminy Łęczyca – debata z udziałem mieszkańców

Zgodnie z art. 28aa ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j.: Dz. U. z 2020r., poz. 713,1378) Wójt co roku do dnia 31 maja przedstawia radzie gminy raport o stanie gminy.

Raport obejmuje podsumowanie działalności Wójta w roku poprzednim, w szczególności realizację polityk,  programów i strategii, uchwał rady gminy i budżetu obywatelskiego.

Rada Gminy rozpatruje raport, podczas sesji, na której podejmowana jest uchwała  rady gminy w sprawie udzielenia lub nieudzielenia absolutorium wójtowi. Raport rozpatrywany jest
 w pierwszej kolejności.  Nad  przedstawionym raportem o stanie gminy przeprowadza się debatę.
2021-04-20 Aktualności

 Konkurs dla przedszkoli "Liczymy się dla Polski"

Konkurs Plastyczny dla przedszkoli organizowany przez Urz±d Statystyczny w Łodzi ma na celu promowanie idei i wartości Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań 2021, jako Ľródła wiedzy na temat Polski i jej mieszkańców.


2021-03-25 Aktualności

 Gmina na czasie w Siedlcu

Z przyjemnością informujemy, iż Gmina Łęczyca przy współpracy ze Szkołą Podstawową im. Orła Białego w Siedlcu oraz Kołem Gospodyń Wiejskich w Siedlcu złożyła wniosek o dofinansowanie realizacji mikroprojektu szkoleniowego „Gmina na czasie w Siedlcu”, skierowanego do mieszkańców Gminy. Na ten cel pozyskane zostały środki w kwocie 67 200,00 zł, które przeznaczone zostaną m.in. na organizację szkolenia „Rolnik w sieci” oraz „Rodzic w Internecie”, a także zakup niezbędnego sprzętu komputerowego do ich realizacji. Szkolenia zostaną przeprowadzone w okresie od 24 kwietnia do 20 czerwca 2021 r. w Szkole Podstawowej w Siedlcu.


2020-09-08 Aktualności

 OGŁOSZENIE

o przystąpieniu do sporządzenia Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Łęczyca oraz o przystą pieniu do sporządzenia prognozy oddziaływania na środowisko

Nieodpłatna pomoc prawna
Oświata
GOPS Łęczyca
Zrealizowane inwestycje
Sport i kultura
RPO ŁÓDŹ
InforLex.pl
Geoportal Województwa Łódzkiego