System Identyfikacji Przestrzennej
Platforma zakupowa
Kontakt z Urzędem
 

Organizacje pozarządowe

OGŁOSZENIE Wójta Gminy Łęczyca
w zakresie pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ
w sprawie wzoru oferty i ramowego wzoru umowy dotyczących realizacji zadania publicznego
oraz wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania


PROJEKT PROGRAMU WSPÓŁPRACY Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI NA ROK 2015

Wójt Gminy Łęczyca przedstawia do konsultacji projekt „Rocznego programu współpracy Gminy Łęczyca z organizacjami pozarządowymi oraz z podmiotami o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2014 rok”.

Projekt Programu wraz z formularzem zgłaszania opinii udostępniony jest od dnia 23 października 2014 r. na stronie internetowej Urzędu Gminy w Łęczycy oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy w zakładce „Organizacje Pozarządowe” oraz na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy w Łęczycy.

Wszystkie zainteresowane podmioty zapraszamy do zgłaszania uwag i propozycji do projektu Programu do dnia 28 października 2014 r. do godziny 12.00 na adres poczty elektronicznej: sekretariat@gminaleczyca.pl. lub pisemnie bezpośrednio do sekretariatu Urzędu Gminy w Łęczycy. Uwagi można składać na załączonym Formularzu zgłaszania opinii.

Przygotowany Projekt Programu Współpracy na 2015 rok został poddany konsultacjom zgodnie z uchwałą nr XLIX/245/2010 Rady Gminy Łęczyca z dnia 18 października 2010 r. w sprawie szczegółowego sposobu konsultowania z Gminną Radą Działalności Pożytku Publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji.
Nieodpłatna pomoc prawna
Oświata
GOPS Łęczyca
Zrealizowane inwestycje
Sport i kultura
RPO ŁÓDŹ
InforLex.pl
Geoportal Województwa Łódzkiego