System Identyfikacji Przestrzennej
Kontakt z Urzędem
 

500plus

 

Informuję mieszkańców Gminy Łęczyca, iż Program „Rodzina 500 plus”  wprowadzony ustawą z dnia 11 lutego 2016r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (Dz. U. z 2016r., poz. 195) będzie realizował Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Łęczycy mieszczący się w Łęczycy przy ul. Belwederskiej 69.
   Wnioski o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego wydawane będą od 1 kwietnia 2016r. w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Łęczycy.
Wszystkie osoby spełniające kryteria określone w ustawie z dnia 11 lutego 2016r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci, które złożą wniosek w terminie od 1 kwietnia 2016r. do 1 lipca 2016r. będą miały przyznane świadczenie wychowawcze na okres od 1 kwietnia 2016r. do 30 września 2017r. Ustalenie i wypłata świadczenia wychowawczego nastąpi w terminie 3 miesięcy od dnia złożenia wniosku z prawidłowo wypełnionymi dokumentami.
Wnioski o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego można będzie składać: osobiście w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Łęczycy, wysłać pocztą, wypełnić wniosek on-line. Wniosek on-line o świadczenie wychowawcze będzie można złożyć za pomocą: bankowości elektronicznej, Platformy Usług Elektronicznych Zakładu Ubezpieczeń Społecznych (PUE ZUS), Portalu Emp@tia (empatia.mrpips.gov.pl), ePUAP.
Świadczenie wychowawcze przysługuje matce, ojcu, opiekunowi faktycznemu dziecka albo opiekunowi prawnemu dziecka do dnia ukończenia przez dziecko 18. roku życia. Świadczenie wychowawcze na drugie i kolejne dziecko przysługuje niezależnie od dochodu. Świadczenie wychowawcze na pierwsze dziecko przysługuje osobom, o których mowa wyżej, jeżeli dochód rodziny w przeliczeniu na osobę nie przekracza kwoty 800,00 zł lub kwoty 1.200,00 zł jeżeli członkiem rodziny jest dziecko niepełnosprawne. Artykuł 2 pkt 14 ww. ustawy stanowi, iż ilekroć w ustawie jest mowa o pierwszym dziecku oznacza to jedyne lub najstarsze dziecko w rodzinie w wieku do ukończenia 18. roku życia. Dnia 8 kwietnia 2016r. Gmina Łęczyca gościła przedstawicieli Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi w ramach kampanii informacyjnej 500+.
Pierwsze spotkanie miało miejsce przy Szkole Podstawowej w Topoli Królewskiej, gdzie przedstawiciele ŁUW wraz z Panem Wójtem i Panią Sekreterz Gminy udzielali zainteresowanym rodzicom informacji na temat wniosków, ustalania i przyznawania świadczeń.
Kolejnym przystankiem 500+ Bus był Urząd Gminy w Łęczycy, gdzie 500+ Bus cieszył się dużym zainteresowaniem.
Galeria zdjęć:
Nieodpłatna pomoc prawna
Oświata
GOPS Łęczyca
Zrealizowane inwestycje
Sport i kultura
RPO ŁÓDŹ
InforLex.pl
Geoportal Województwa Łódzkiego